Район „Люлин” обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.4359.445 с площ 3 120 кв. м., за който е отреден УПИ V 115,112,120,358 - за бензиностанция

 ОБЯВА

             СО - район „Люлин”,  на основание Решение 639 на СОС от 21.07.2022 г. и Заповед № СОА22-РД09-1537 / 07.09.2022 г. на Кмета на СО, обявява публично оповестен  конкурс за отдаване под наем за срок от 10 / десет / години на недвижим имот - частна общинска собственост с АОС № 10133/08.12.2020 г., вписан на 15.02.2021 г. в служба по вписванията том XVII, № 166, вх. рег. 7678, д. 5409/2021 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.4359.445 с площ 3 120 кв. м., за който е отреден УПИ V 115,112,120,358 - за бензиностанция, кв. 31 по действащия ПУП-и ПР на м. „ж. к. Люлин-10 м. р.- р. Суходолска“, одобрен с Решение № 436 по Протокол № 85/09.07.2015 г. на СОС, ведно с построената в имота сграда-бензиностанция с идентификатор 68134.4359.445.2 и ЗП 256 кв. м., при съседи по КК и КР - ПИ 68134.4359.131; 68134.4359.358; 68134.4359.366 и 68134.4359.112., находящ се в жк.“Люлин-10 м. р.“, бул.“ Д-р Петър Дертлиев“.

Начална конкурсна месечна наемна цена за ПИ с идентификатор 68134.4359.445 с площ 3 120.00  кв. м. – 2 174.00 лв. / две хиляди сто седемдесет и четири лв./ без ДДС  или 0.70 лв. за 1 кв. м.  без  ДДС

 Начална конкурсна месечна наемна цена за сграда с идентификатор 68134.4359.445.2 с площ 256.00  кв. м. – 1 944.00 лв. / хиляда деветстотин четиридесет и четири лв./ без ДДС  или 7.59 лв. за 1 кв. м.  без ДДС

Специфично конкурсно условие – за бензиностанция

      

1. Място за закупуване на конкурсната документация – СО-район „Люлин”, бул. ”Захари   Стоянов”№15, бл.327 , вх.В, ет.1- каса.

2. Срок за закупуване на конкурсна документация, считано от 08.30 часа на 14.11.2022 г. до 17.00 ч. на 13.12.2022 г.  в СО- район „Люлин“, бул. ”Захари  Стоянов” №15, бл.327, вх. В, ет.1 -  каса.

3. Срок за подаване на офертните предложения, считано от 08.30 часа на 14.11.2022 г. до 17.00ч. на 13.12.2022 г.  в „Център за административно обслужване“ на СО- район „Люлин“, бул. ”Захари  Стоянов” №15.

 4. Провеждане на конкурса на 14.12.2022 г. от 10.00 часа в отдел „РКТД“, бул. “Захари Стоянов“, бл.327, вх. В, ет.4.

5. Цена на конкурсната документация - 100,00 /сто / лв. с ДДС.

6. Гаранция за участие – 300.00 /триста/ лева. Внася се по банкова сметка на СО – район „Люлин“ описана в конкурсната документация.

7. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или постъпи само една, срокът за закупуване и подаване на оферти ще бъде удължен с 15 календарни дни.

8. Адрес и телефон на организатора гр. София, бул. ”Захари Стоянов” №15, Отдел „РКТД”, тел.02/ 92 37 234 /286/.

 

14.11.2022