Район Люлин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от терени за поставяне на преместваеми търговски обекти

СО - район „Люлин”, на основание заповед №С015-РД-09-607/27.05.2015 г. на Кмета на СО, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на части от терени - частна общинска собственост за поставяне на преместваеми търговски обекти по типов и индивидуален проект, считано от 03.06.2015 г. до 17.00 ч. на 03.07.2015 г. включително, по обособени позиции, както следва :
1.Общински терени, находящи се в жк."Люлин-9м.р.", ул."Търново", югоизточно от кръстовище с ул."Ген.Асен Николов", кв.15, северно от бл.916 и бл.917, схема №7, павилиони№1, № 2 и№ 3, АОС №6183/20.09.2004 г.

Обособена позиция №7.1, вид на преместваемия обект - павилион по типов проект, специфично конкурсно условие на преместваемия обект - продажба на цветя с площ от 6 кв.м.
Начална конкурсна цена -10.00лв/м2 за месец без ДДС

Обособена позиция №7.2, вид на преместваемия обект - павилион по типов проект, специфично конкурсно условие на преместваемия обект - вестници и списания с площ от 6 кв.м.
Начална конкурсна цена -10.00лв/м2 за месец без ДДС

Обособена позиция №7.3, вид на преместваемия обект - павилион по типов проект, специфично конкурсно условие на преместваемия обект - пакетирани хранителни стоки с площ от 6 кв.м.
Начална конкурсна цена -10.00лв/м2 за месец без ДДС

2. Общински терен, находят се в жк."Люлин-10м.р", западно отбл.151 и бл.152, срещу трафопоста, схема№20 (неразделна част oт схемата е Заповед №РД-09-371/24.03.2015 г.), павилиони №1, №2 и №3, АОС №8158/17.04.2013 г.

Обособена позиция №20.1, вид на преместваемия обект - павилион по индивидуален проект, специфично конкурсно условие на преместваемия обект - бърза закуска с площ от 6 кв.м.
Начална конкурсна цена - 10,00лв./,м2 за месец без ДДС

Обособена позиция №20.2, вид на преместваемия обект - павилион по индивидуален проект, специфично конкурсно условие на преместваемия обект-продажба на дребни пакетирани хранителни стоки с площ от 6 кв.м.
Начална конкурсна цена - 10,00лв./м2 за месец без ДДС/

Обособена позиция №20.3, вид на преместваемия обект - павилион по индивидуален проект, специфично конкурсно условие на преместваемия обект - услуги с площ от 6 кв.м.
Начална конкурсна цена - 10,00лв./м2 за месец без ДДС

3. Общински терен, находнщ се в жк."Люлин-6м.р", бул."Петър Дертлиев", източно от кръстовище с ул."Петър Горанов", кв.19, южно от бл.628, схема № 40, павилиони №1, №2 и №3, АОС №2145/01.11.1996 г.

Обособена позиция №40.1, вид на преместваемия обект - модулен павилион по типов проект, специфично конкурсно условие на преместваемия обект - продажба на пакетирани хранителни стоки с площ от 6 кв.м.
Начална конкурсна цена - 10,00лв./м2 за месец без ДДС

Обособена позиция №40.2, вид на преместваемия обект - модулен павилион по типов проект, специфично конкурсно условие на преместваемия обект - продажба на кафе и сандвичи с площ от 6 кв.м.
Начална конкурсна цена - 10,00лв./м2 за месец без ДДС

Обособена позиция №40.3, вид на преместваемия обект - модулен павилион по типов проект, специфично конкурсно условие на преместваемия обект - услуги с площ от 6 кв.м.
Начална конкурсна цена - 10,00лв./м2 за месец без ДДС

4. Общински терен, находящ се в жк."Люлин-4м.р", м."Люлин-разширение- запад", кв.20, част от ПИ 68134.4354.196, схема №48, павилион №1, АОС №5402/25.07.2000 г.

Обособена позиция №48.1, вид на преместваемия обект - павилион по индивидуален проект, специфично конкурсно условие на преместваемия обект - електроавтоуслуги с площ от 29 кв.м.
Начална конкурсна цена -7.00лв./м2 за месец без ДДС

5. Общински терен, находят се в жк."Люлин-9м.р", ул."Луи Пастьор", източно от бл.913Б, кв.26, схема №52 (неразделна част от схемата е издадено удостоверение за идентичност №РД-92-48/1/09.02.2015 г.), павилиони №1, №2 и №3, АОС №6907/26.04.2006 г.

Обособена позиция №52.1, вид на преместваемия обект - павилион по индивидуален проект, специфично конкурсно условие на преместваемия обект - книжарница с площ от 20 кв.м.
Начална конкурсна цена - 14,00лв./м2 за месец без ДДС

Обособена позиция №52.2, вид на преместваемия обект - павилион по индивидуален проект, специфично конкурсно условие на преместваемия обект - продажба на дребни пакетирани нехранителни стоки с площ от 20 кв.м.
Начална конкурсна цена - 14,00лв./м2 за месен без ДДС

Обособена позиция №52.3, вид на преместваемия обект - павилион по индивидуален проект, специфично конкурсно условие на преместваемия обект-дейности в сферата на бързото хранене и рекреацията с площ от 20 кв.м.
Начална конкурсна цена - 14,00лв./м2 за месец без ДДС

6. Общински терен, находящ се в жк."Люлин-10 м.р.", до бл.123, ул."Момково", ПИ с идентификатор 68134.4359.239, УПИ I, кв.11 по плана на гр.София, АОС 5436А/20.10.2000г., одобрена схема от Главен архитект на Столична община на 09.05.2014 г.

Обособена позиция №1, вид на преместваемия обект - временни конструкции по индивидуален проект-павилиони, специфично конкурсно условие на преместваемия обект - продажба на хранителни стоки с площ от 66 кв.м.,
Начална конкурсна цена - 4.00лв/м2 за месец без ДДС

Място на закупуване на конкурсната документация - СО - район „Люлин" , бул. "Захари Стоянов"№15, бл.327, вх.В, ет.1- каса.
Цена на конкурсната документация - 60 лв.с ДДС.
Размер на гаранцията за участие в конкурса - 100 лв.
Срок за закупуване на конкурсни документи и подаване на офертите - до 17.00 ч. на 03.07.2015 г.
• Дата за провеждане на конкурса - 06.07.2015 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на СО - район "Люлин".
Оглед на терените предмет на конкурса, всеки работен ден от 8.30 до 17.00ч.
Адрес и телефон на организатора гр. София, ул."Захари Стоянов"№15, Отдел „РКТД“, тел.: 02/9237 234/286.

03.06.2015