Район "Люлин" обявява процедура по обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на м. „ж.к. "Люлин-център“ и м. „ж.к. "Люлин-Главен център“

Във връзка с писмо с вх. № САГ16-ТП00-33-/83/19.10.2018 г. за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на м. „ж.к. "Люлин-център“ и м. „ж.к. "Люлин-Главен център“ в граници: бул. „Панчо Владигеров“, бул. „Царица Йоана“ и бул. „Джавахарлал Неру“, по плана на град София, на основание чл. 22, ал. 4, чл. 127, ал. 1, чл. 128, ал. 2 и чл. 128, ал. 10 от Закона за устройство на територията, чл. 5, ал. 4 от Закона за устройството и застрояването на Столична община, чл. 4, ал. 1, т. 3 , чл. 10, ал. 2, във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредбата на Столичен общински съвет за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУТСО), приета с Решение № 661 на СОС по Протокол № 41 от 12.10.2017 г.

№ РЛН18- РД09-621/31.10.2018 г.

01.11.2018