Район „Люлин“ обявява обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – уличен водопровод Ф160 РЕ по ул. „Банско шосе“ от съществуващ водопровод Ф160 РЕ до СВО за водоснабдяване

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на

район „Люлин“ – СО

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РЛН22-РД09-142/29.06.2022 г. на кмета на р-н „Люлин” ще се проведе обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – уличен водопровод Ф160 РЕ по ул. „Банско шосе“ от съществуващ водопровод Ф160 РЕ до СВО за водоснабдяване на ПИ с идентификатори 68134.4404.58, 68134.4404.27, 68134.4413.21, 68134.4404.104, 68134.4404.52 и 68134.4413.15 по КККР на гр. София, район „Люлин“, на основание чл. 22. ал. 4 и чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 5, ал. 4 от Закона за устройството и застрояването на Столична община и Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания (НРНПОО), приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на СОС, изм. и доп. – Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г.

Представянето на проекта ще се проведе на 06.07.2022 г. от 19:00 ч. в Културен център „Люлин“ на адрес: гр. София, ж.к. "Люлин 3", бул. „Захари Стоянов“, бл. 324 – 325П.

На 18.07.2022 г. от 19:00 ч. съгласно чл. 24 на НРНПОО ще се проведе заключителна обществена дискусия в Културен център „Люлин“ на адрес: гр. София, ж.к. "Люлин 3", бул. „Захари Стоянов“, бл. 324 – 325П.

Заповед  № РЛН22-РД09-142/29.06.2022 г. на кмета на р-н „Люлин”

05.07.2022