Район "Люлин" обявява обществено обсъждане в дигитална среда на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за улична регулация (ИПУР) – промяна профила на улица от о.т. 100 до о.т. 97[12] и заличаване на задънена улица от о.т. 99 до о.т. 98а и план за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиране на ПИ с идентификатор 68134.4361.427, за създаване на нов УПИ VI-4427 „за ЖС и...

О Б Я В Л Е Н И Е 

СО – РАЙОН „ЛЮЛИН"

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 12, т. 3 от Закона за устройство и застрояване на Столична община (ЗУЗСО), чл. 20 ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУУТСО), приета с Решение № 661 на СОС по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., Столична община – район „Средец", Ви уведомява, че е издадена Заповед № РЛН21-РД09-323/12.11.2021 г. на кмета на район „Люлин“ – СО за провеждане на обществено обсъждане в дигитална среда на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за улична регулация (ИПУР) – промяна профила на улица от о.т. 100 до о.т. 97[12] и заличаване на задънена улица от о.т. 99 до о.т. 98а и план за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиране на ПИ с идентификатор 68134.4361.427, за създаване на нов УПИ VI-4427 „за ЖС и гаражи“, кв. 8, м. „ж.к. "Люлин – 4 м.р.“, район „Люлин“, по плана на град София.

Представянето на проекта да се проведе на 26.11.2021 г. от 17:00 ч. на интернет страница:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council sofia/j.php?MTID=m7851d4d698339eba0c7291e4a7fe3e5d

В срок до 17:00 ч. на 05.12.2021 г. могат да се подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, които да са адресирани до Кмета на район „Люлин”. Становищата се подават в деловодството на район „Люлин” – гр. София, бул. „Захари Стоянов” №15 или електронно – до lyulin@sofia.bg – със задължително посочване на имена и данни за контакт на подателя. Становища постъпили след определения срок не се разглеждат.

Проектът е изложен в сградата на район „Люлин”, бул. „Захари Стоянов” № 15, ж.к. „Люлин – 3 м.р.”, бл. 327, вх. В, в отдел УТКР, ет. 5, ап. 14, стая 35.

Във връзка с предприетите мерки по повод извънредната епидемична обстановка в страната и отмененото със заповед на кмета на район „Люлин" за неопределен срок физическо приемно време за граждани в сградата на района, разяснения по проекта и преглед от заинтересуваните лица може да се осъществи в срока за изготвяне на писмените становища след предварителна заявка при арх. Мая Добрикова на тел. 02/9237-239 и при инж. Минка Маринова на тел. 02/9237-213, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.

На 14.12.2021 г. от 17:00 ч., съгласно чл. 24 на НРНПОО, да се проведе заключителна обществена дискусия на интернет страница:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m1c2ec62271818057f83d05e95f72c846

Обявлението, заедно със Заповед №РЛН21-РД09-323/12.11.2021 г. на кмета на район „Люлин" – СО, са поставени на информационното табло за съобщения на партера в сградата на районната администрация на адрес: бул. „Захари Стоянов" № 15, на интернет страницата на СО – район „Люлин“: https://www.lyulin.bg/  за сведение.

 

 

КМЕТ НА РАЙОН "ЛЮЛИН":
ИНЖ. МИЛКО МЛАДЕНОВ


 

Заповед № РЛН21-РД09-323/12.11.2021 г. на кмета на район "Люлин"

 

12.11.2021