Район "Люлин" обявява обществено обсъждане в дигитална среда на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ VII-59, VIII-60, IX-62, Х-63, V-75 и VI-58, кв. 94, м. „ж.к. "Люлин – 8 м.р.“ за създаване на нови УПИ VII-447,448 „за ЖС“ и УПИ V-505 „за ЖС“, кв. 94, м. „ж.к. "Люлин – 8 м.р.“, район „Люлин“, по плана на град София

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СО – РАЙОН „ЛЮЛИН"

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

В изпълнение на чл. 12, т. 3 от Закона за устройство и застрояване на Столична община (ЗУЗСО), чл. 20 ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУУТСО), приета с Решение № 661 на СОС по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., Столична община – район „Средец", Ви уведомява, че е издадена Заповед № РЛН21-РД09-326/15.11.2021 г. на кмета на район „Люлин“ – СО за провеждане на обществено обсъждане в дигитална среда на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ VII-59, VIII-60, IX-62, Х-63, V-75 и VI-58, кв. 94, м. „ж.к. "Люлин – 8 м.р.“ за създаване на нови УПИ VII-447,448 „за ЖС“ и УПИ V-505 „за ЖС“, кв. 94, м. „ж.к. "Люлин – 8 м.р.“, район „Люлин“, по плана на град София.

Представянето на проекта да се проведе на 25.11.2021 г. от 17:00 ч. на интернет страница:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=madad960a5626a5a0e60fe7fff9dddb0d

В срок до 17:00 ч. на 05.12.2021 г. могат да се подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, които да са адресирани до Кмета на район „Люлин”. Становищата се подават в деловодството на район „Люлин” – гр. София, бул. „Захари Стоянов” № 15 или електронно – до lyulin@sofia.bg – със задължително посочване на имена и данни за контакт на подателя. Становища постъпили след определения срок не се разглеждат.

Проектът е изложен в сградата на район „Люлин”, бул. „Захари Стоянов” № 15, ж.к. „Люлин – 3 м.р.”, бл. 327, вх. В, в отдел УТКР, ет. 5, ап. 14, стая 35.

Във връзка с предприетите мерки по повод извънредната епидемична обстановка в страната и отмененото със заповед на кмета на район „Люлин" за неопределен срок физическо приемно време за граждани в сградата на района, разяснения по проекта и преглед от заинтересуваните лица може да се осъществи в срока за изготвяне на писмените становища след предварителна заявка при арх. Мая Добрикова на тел. 02/9237-239 и при инж. Минка Маринова на тел. 02/9237-213, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.

На 13.12.2021 г. от 17:00 ч., съгласно чл. 24 на НРНПОО, да се проведе заключителна обществена дискусия на интернет страница:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mda40116ddaff6735884823819385d34b

Обявлението, заедно със Заповед № РЛН21-РД09-326/15.11.2021г. на кмета на район „Люлин" – СО, са поставени на информационното табло за съобщения на партера в сградата на районната администрация на адрес: бул. „Захари Стоянов" № 15, на интернет страницата на СО – район „Люлин“: https://www.lyulin.bg/ за сведение.

 

 

КМЕТ НА РАЙОН "ЛЮЛИН":
ИНЖ. МИЛКО МЛАДЕНОВ

 

Заповед № РЛН21-РД09-326/15.11.2021г. на кмета на район "Люлин"

15.11.2021