Район "Люлин" обявява обществено обсъждане на проект за ПУП – План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за м. „Ж.к. "Люлин 1 м.р.“ и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ с граници: бул. „Сливница“, бул. "Добринова скала“, ул. „Проф. Александър Станишев“ и бул. „Панчо Владигеров“, по плана на град София


Район "Люлин" обявява обществено обсъждане на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за м. „Ж.к. "Люлин 1 м.р.“ и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ с граници: бул. „Сливница“, бул. „Добринова скала“, ул. „Проф. Александър Станишев“ и бул. „Панчо Владигеров“, по плана на град София.


Заповед № РЛН19-РД09-247/26.06.2019 г.


 
28.06.2019