Район "Люлин" обявява обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация (ИПУР) по бул. „Царица Йоанна“ от МС „Люлин“ до пътен възел със СОП и прилежащите на булеварда УПИ

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Район "Люлин" обявява обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация (ИПУР) по бул. „Царица Йоанна“ от МС „Люлин“ до пътен възел със СОП и прилежащите на булеварда УПИ и специализиран план по реда на чл. 111 във връзка с чл. 189 от ЗУТ и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ, по плана на гр. София.

Представянето на проекта да се проведе на 21.07.2020 г. от 17:00 ч. в Културен център „Люлин“ на адрес: гр.София, ж.к.”Люлин – 3м.р.”, бул.”Захари Стоянов”, бл. 324 – 325 П.

В срок до 17:00 ч. на 31.07.2020 г. могат да се подават писмени становища по проекта, които да са адресирани до Кмета на район “Люлин”. Становищата се подават в деловодството на район “Люлин” – гр. София, бул. ”Захари Стоянов” № 15.


Заповед № РЛН20-РД09-177/15.07.2020 г.

 

17.07.2020