Район Люлин обявява конкурс за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост за срок от 10 години

СО - район „Люлин”, на основание Заповед № СО15-РД-09-1210 / 30.09.2015г. на Кмета на СО, обявява публично оповестен конкурс за:"Oтдаване под наем на имоти - частна общинска собственост за срок от 10 /десет/ години или до реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие /за терена/, по позиции," както следва: 
    
1.1.Част от нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ помещение 
/ кабинет №2/ в едноетажна сграда, находяща се в жк.“Филиповци“ - Здравна служба, с идентификатор 68134.4388.637.19, АОС№8309/01.08.2013г., с площ от 34,40кв.м. и 12,36кв.м. идеални части от общите такива. Специфично конкурсно условие - за лекарски кабинет. 
    
Начална конкурсна цена - 2,26/два лева и 0,26ст./ за кв.м. на месец без ДДС 
    
1.2.Част от нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ помещение 
/ кабинет №3/ в едноетажна сграда, находяща се в жк.“Филиповци“ - Здравна служба, с идентификатор 68134.4388.637.19, АОС №8309/01.08.2013г., с площ от 32,30 кв.м. и 12,36кв.м. идеални части от общите такива. Специфично конкурсно условие - за лекарски кабинет.

Начална конкурсна цена - 2,26/два лева и 0,26ст./ за кв.м. на месец без ДДС 
    
1.3.Поземлен имот, представляващ празен терен, находящ се в жк.“Люлин 8м.р.“, 
   бул.“Сливница“№95 с площ - 566,00кв.м., пл.№241, идентификатор 68134.4357.306, АОС№8888/12.11.2014г. Специфично конкурсно условие - за обслужваща дейност. 

Начална конкурсна цена - 0,37 лева за кв.м. на месец без ДДС 

Място на закупуване на конкурсната документация - район„Люлин”, бул.”Захари Стоянов”№15, бл.327 , вх.В, ет.1- каса. 
    
Срок на подаване на офертите, считано от 08.30ч. на 05.11.2015г. до 17.00ч. на 04.12.2015г. в деловодството на СО- район „Люлин“, бул.”Захари Стоянов” №15. 

Дата на провеждане на конкурса -07.12.2015г. от 14.00 часа в заседателната зала на СО-район „Люлин“.    
Цена на конкурсната документация - 60,00 /шестдесет/ лв. с ДДС. 

Гаранция за участие за всяка една от позициите - 100,00/сто/ лева. 
    
Адрес и телефон на организатора - гр. София , бул.”Захари Стоянов”№15, Отдел „РКТД”, тел.02/ 92 37 234 /286 
   

05.11.2015