Район "Люлин" обявява конкурс с предмет: "Организиране на ученическо столово хранене и ученическо бюфетно хранене в общинските училища на територията на район „Люлин“


ОБЯВЛЕНИЕ

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ЛЮЛИН”, организира и провежда конкурс на основание разпоредбите на Наредба за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на СО, Решение № 637 по Протокол № 39 от 23.09.2021 г. на СОС, в изпълнение на Заповед № СОА21-РД09-2811/09.12.2021 г. на кмета на Столична община и Заповед № РЛН22-РД09-54/15.03.2022 г. на кмета на СО – район „Люлин“, с предмет: организиране на ученическо столово хранене и ученическо бюфетно хранене в общинските училища на територията на район „Люлин“ за срок от 5 (пет) календарни години по обособени  позиции, както следва:

    

Обособена позиция I за 96. СУ „Л. Н. Толстой“

Ученически стол с площ 642 кв. м, находящ се в 96. СУ „Л. Н. Толстой“, гр. София, ж.к. “Люлин - 4 м.р.“, ул. “Н. Беловеждов“ № 1, АОС № 8744/2014 г.:

  • специфично конкурсно условие – за ученическо столово  хранене;
  • месечна наемна цена за ученически стол  695,70 лв. (шестотин деветдесет и пет и 0,70 лв.) без ДДС. 

Ученически бюфет с площ 17,30 кв. м, находящ се в 96. СУ „Л. Н. Толстой“, гр. София, ж.к. “Люлин - 4 м.р.“, ул. “Н. Беловеждов“ № 1, АОС № 8744/2014 г.:

  • специфично конкурсно условие – за ученическо бюфетно хранене;
  • месечна наемна цена за ученически бюфет  18,80 лв. (осемнадесет и 0,80 лв.) без ДДС.

 

Обособена позиция II за 27. СУ „Акад. Георги Караславов“

Три помещения за ученическо столово хранене – кетеринг с обща площ 33,15 кв. м в 27. СУ “Акад. Г. Караславов“, гр. София, ж.к. „Люлин – 6 м.р.“, АОС № 8732/04.04.2014 г.: 

  • специфично конкурсно условие –  ученическо  столово хранене – кетеринг;
  • месечна наемна цена за ученическо столово хранене – кетеринг 35,90 лв. (тридесет и пет и 0,90 лв.) без ДДС.

Ученически бюфет с площ 30,40 кв. м, находящ се в 27. СУ „Акад. Г.  Караславов“, гр. София, ж.к. „Люлин – 6 м.р.“, АОС № 8732/04.04.2014 г.: 

  • специфично конкурсно условие –  ученическо  бюфетно хранене;
  • месечна наемна цена за ученически бюфет – 33,20 лв. (тридесет и три и 0,20 лв.) без ДДС. 

    1. Обявата за конкурса е публикувана  в електронната  страница на СО, сайта на район „Люлин“, информационното табло в сградите на СО и район „Люлин“ и в един национален ежедневник.

   2. Оглед на обектите може да бъде извършен всеки работен ден от 10:00 ч. на 23.03.2022 г. до 14:00 ч. на 08.04.2022 г. (включително).

   3. Място за закупуване на конкурсна документация: сградата на СО – район „Люлин“,  гр. София, ж.к. “Люлин – 3м.р.“, бул. “З. Стоянов“, бл. 327, вх. В, ет. 1 – каса, считано от 08:30 ч. на 23.03.2022 г. до 17:00 ч. 11.04.2022 г.         

   4. Цена на конкурсната документация е 50 лв. с ДДС (петдесет лева).

   5. Срок за подаване на офертите, считано от 08:30 ч. на 23.03.2022 г. до 17:00 ч. на 11.04.2022 г. в сградата на СО – район „Люлин“  в  „Център за административно обслужване“.    

   6. Конкурсът да се проведе на 12.04.2022 г. от 10:00 ч. в сградата на СО – район „Люлин“ , ет. 4 в отдел РКТД.

   7Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 300 лв. (триста лева). Същата се внася по банков път в депозитната сметка на СО – район „Люлин“, посочена в конкурсната документация. Краен срок за внасяне на гаранцията 11.04.2022 г.

   8. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на офертите да бъде продължен с 15 календарни дни.

   9. Адрес и телефон на организатора: гр. София, бул. ”Захари Стоянов” № 15, Отдел РКТД, тел. 02 92 37 234 /286/.

 

 

 

23.03.2022