Район „Лозенец“ удължава срока за подаване на оферти с 15 (петнадесет) дни за публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на части от терен – частна общинска собственост, находящ се в кв. 209, м. „Лозенец“, за поставяне на преместваемо съоръжение за бързо хранене и търговия по индивидуален проект


ОБЯВЛЕНИЕ

Район „Лозенец“ Столична община

1. На основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СОА19-РД09-1180/22.08.2019 г. на кмета на Столична община

Удължава срока за подаване на оферти с 15 (петнадесет) дни за публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на части от терен – частна общинска собственост, находящ се в кв. 209, м. „Лозенец“, за поставяне на преместваемо съоръжение за бързо хранене и търговия по индивидуален проект по одобрена схема № 9 от гл. архитект на СО, намиращ се на бул. „Черни връх“, кв. 209, м. „Лозенец“, с покрита площ от 15 кв. м до 30 кв. м и открита площ от 30 кв. м до 75 кв. м.

Начална конкурсна месечна наемна цена за преместваемото съоръжение в размер на 17,81 лв./кв. м без ДДС и 8,91 лв./кв. м без ДДС за откритата площ.

Конкурсът се провежда по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО.

2. Място за закупуване на конкурсната документация: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 2, ет. 2, деловодство от 8:30 – 17:00 ч. до 30.03.2022 г. (вкл.).

3. Цена на конкурсната документация – 60 лв.

4. Гаранция за участие в конкурса – 100 лв.

5. Конкурсните документи се подават в сградата на район „Лозенец“, ет. 2, деловодство до 17:00 ч. на 30.03.2022 г.

6. Конкурсът ще се проведе на 31.03.2022 г. от 10:00 ч. в сградата на район „Лозенец“, ет. 7, зала 71.

За информация: тел. 02 865 94 36.

16.03.2022