Район "Лозенец" обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за организиране на ученическо столово хранене в 139 ОУ „Захарий Круша” - бюфет с площ 10.82 кв.м и стол с площ 50 кв.м.
Столична община – район "Лозенец"
 

обявявам: На основание чл.34, ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 52 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № РД-09-342/04.03.2010 г. на кмета на Столична община.

На 22.04.2010 г. от 14.00 ч. в зала 71, ет. 7 на район "Лозенец", гр. София, бул. "В. Левски" № 2, ще се проведе конкурс за „Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за организиране на ученическо столово хранене в 139 ОУ „Захарий Круша”: Бюфет с площ 10.82 кв.м и Стол с площ 50 кв.м.

Начална месечна наемна цена: 0.75 лв. без ДДС за двете помещения.

Краен срок за закупуване на конкурсна документация: 16.00 ч. на 19.04.2010 г.

Краен срок за представяне на оферти: 16.00 ч. на 21.04.2010 г., ет. 2, служба „БИАДО” на районната администрация.

Гаранция за участие: 100.00 лв. в касата на районната администрация в срока, определен за представяне на офертите.

Конкурсната документация се заплаща на касата на район „Лозенец” – гр. София, бул. „В. Левски” № 2 – всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч. и се получава от служба „БИАДО”.

Цена на конкурсната документация: 60.00 лв.

Лице за контакти: Борислав Костов – нач. отдел „ПОЧР”, тел.: 865 66 72.

 

ПРОШКО ПРОШКОВ:
КМЕТ НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ”

08.04.2010