Район "Кремиковци" обявява обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план: „Изменение на план за улична регулация“ (ИПУР) от о.т. 385а до о.т. 387 и „Изменение на план за регулация“ (ИПР) за УПИ I-117 – „за ОО и магазин“, и УПИ III – „за ОО“, кв. 4a, и УПИ II-28 – „за автосервиз, пункт за технически преглед, кафе, офис, магазини“, УПИ III-1636, 31 и контактен УПИ XI-27, кв. 4, м....

ОБЯВЛЕНИЕ за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА –  РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“, уведомява всички заинтересовани лица, че на основание Заповед № РКР21-РД09-323/22.11.2021 г. на кмета на район „Кремиковци” ще се проведе обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план – „Изменение на план за улична регулация“ (ИПУР) от о.т. 385а до о.т. 387 и „Изменение на план за регулация“ (ИПР) за УПИ I-117 – „за ОО и магазин“, и УПИ III – „за ОО“, кв. 4a, и УПИ II-28 – „за автосервиз, пункт за технически преглед, кафе, офис, магазини“, УПИ III-1636, 31 и контактен УПИ XI-27, кв. 4, м. "Враждебна-юг", район „Кремиковци“, и план-схема по чл. 108 от ЗУТ по част „Водоснабдяване и канализация“.

Представянето на проекта ще се проведе на 30.11.2021 г. от 17:00 часа в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа WEBEX, като достъп и участие на гражданите ще бъдат възможни посредством линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mbe4f8c3249b6a393d76ce5405a29fe66, който ще се публикува и на страницата на район „Кремиковци“.

Проектът с графичната част към него ще бъде наличен в сградата на СО – район „Кремиковци”, с адрес: гр. София – 1870, кв. „Ботунец”, ул. „Челопешко шосе” 267, вх. Б., стая № 4, и на официалната интернет страница на район „Кремиковци“ (kremikovci.org). След представянето на проекта писмени становища, мнения и предложения могат да се депозират в срок до 09.12.2021 г. (включително).

Заключителната дискусия ще се проведе на 13.12.2021 г. от 17:00 часа в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа WEBEX на следния линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m54cd7f69134312697591149c00352072, който ще се публикува и на страницата на район „Кремиковци“.

 

Заповед № РКР21-РД09-323/22.11.2021 г.

 

 

 

23.11.2021