Район „Кремиковци“ обявява обществено обсъждане на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Модернизация на железопътни участъци: „гара Подуяне – гара Биримирци“, „гара Биримирци – гара Подуяне разпределителна“, „гара София – гара Елин Пелин“, „гара Казичене – гара Равно поле – гара Столник“ за проект „Развитие на железопътен възел София“

ОБЯВЛЕНИЕ

СО – район „Кремиковци“ на основание чл. 20, ал. 5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г., съобщава, че е издадена Заповед № РКР21-РД09-37/03.02.2021 г. на кмета на СО-район „Кремиковци” за провеждане на обществено обсъждане на: Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Модернизация на железопътни участъци: „гара Подуяне – гара Биримирци“, „гара Биримирци – гара Подуяне разпределителна“, „гара София – гара Елин Пелин“, „гара Казичене – гара Равно поле – гара Столник“ за проект „Развитие на железопътен възел София“ със самостоятелни части: 1. Проекти за подробни устройствени планове – парцеларни планове (ПУП – ПП) за териториите, необходими за изграждането на трасето на жп линия и за изместване и реконструкция на съществуващи съоръжения на техническата инфраструктура за проект „Развитие на железопътен възел София“, разположени в землищата на с. Желява и с. Яна, район „Кремиковци“, и с. Казичене, райони „Панчарево“ и „Искър“, и с. Лозен, район „Панчарево“; 2. Инвестиционен проект във фаза технически проект за подучастък № 7 гара Казичене, подучастък № 8 Казичене – Верила, подучастък № 9 Верила – Равно поле и подучастък № 11 Равно поле – Столник“, което ще се проведе чрез представяне на проекта на 11.02.2021 г. от 17:00 ч. в сградата на СО – район "Кремиковци”, с адрес: гр. София – 1870, кв. "Ботунец”, ул. „Челопешко шосе” 267, вх. Б, и заключителна дискусия на 23.02.2021 г. от 17:00 ч. в сградата на СО – район „Кремиковци”, с адрес: гр. София – 1870, кв. "Ботунец”, ул. „Челопешко шосе” 267, вх. Б.

Заповед № РКР21-РД09-37/03.02.2021 г.

Документация


 

03.02.2021