Район Кремиковци обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на помещение - книжарница, находящо се в сградата на 156-то ОУ „Васил Левски”
На основание чл.14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 30, ал.1 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси , във връзка със Заповед № С015-РД-09-08-85/30.06.2015 г. на Кмета на Столична община.
     
ОБЯВЯВА КОНКУРС


1. За отдаване под наем на следния недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци”, съгласно обявата на информационното табло на района:

Обект № 1 - Конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, за срок от 3 /три/ години:

- Част от имот - публична общинска собственост, представляващ помещение /книжарница и пакетирани изделия/ с площ 5,00 кв.м., находящо се в сградата на 156-то ОУ „Васил Левски”, ул. „Кирил и Методий” № 2, кв. Кремиковци, р-н „Кремиковци”

Предмет на дейност: за книжарница и пакетирани изделия

Начална конкурсна наемна цена - 19,00 лв./месец без ДДС.
   
ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА:
   
1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.

2. Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с ДДС.

3. Гаранция за участие в конкурса: 120.00 лв.

4. Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване - район „Кремиковци”, кв. Ботунец 1870, ет. 1, всеки работен ден от 20.11.2015г. до 21.12.2015г. от 8.30 до 16.30 часа.
   
5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие / лично или чрез пълномощник /:Център за административно и информационно обслужване - район „Кремиковци", кв. Ботунец - 1870, ет. 1, до 21.11.2015 г. включително - всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа.

6. Място, дата и час за провеждане на конкурса:
 - Район „Кремиковци”, кв. Ботунец-1870, 22.12.2015 г. от 10:00 часа.

7.Организатор на конкурса:
СО - район „Кремиковци” - кв. Ботунец 1870, тел. 02/994-52-61, e-mail: sokre@abv.bg
   

20.11.2015