Район Кремиковци обявява конкурс за отдаване под наем на сграда за търговия с площ 48 кв.м., находяща се в с. Яна
На основание чл.14, ал. 2 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 30, ал.3 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед № СО-РД-09-08-43/14.05.2015 г. 
    
   
ОБЯВЯВА КОНКУРС


    
1. За отдаване под наем на следния общински имот - частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци”, съгласно обявата на информационното табло на района: 
 - имот - частна общинска собственост, сграда за търговия с площ 48 кв.м., находяща се в с. Яна, АОС № 2095/18.06.2012г., р-н „Кремиковци” 
    
Специфични условия за конкурса: сграда за търговия

Начална конкурсна наемна цена - 57,34 лв./месец, без ДДС. 
    
ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА: 
1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС. 
    
2. Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. е ДДС. 
    
3. Гаранция за участие в конкурса: 120.00 лв. 
    
4. Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване - район „Кремиковци”, кв. Ботунец 1870, ет. 1, всеки работен ден от 20.11.2015 г. до 21.12.2015 г. от 8.30 до 16.30 часа. 
    
5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие / лично или чрез пълномощник /:Център за административно и информационно обслужване - Район „Кремиковци”, кв. Ботунец - 1870, ет. 1, до 21.12.2015 г. включително - всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа. 

6. Място, дата и час за провеждане на конкурса: 
 - Район „Кремиковци”, кв. Ботунец-1870, 22.12.2015 г. от 10:30 часа. 
    
7.0рганизатор на конкурса: 
СО- район „Кремиковци” - кв. Ботунец 1870, тел. 02/994-52-61 
   

20.11.2015