Район „Кремиковци“ обявява конкурс за отдаване под наем на магазин, находящ се в част от спортна сграда, находяща се на ул. „Ангел Маджаров“ № 31

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал.7 и ал. 8, във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост, чл. 1, т. 2, във връзка с чл. 4, ал. 3 и чл. 30, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и чл. 12, ал. 2 и ал. З от Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община и във връзка със Заповед № СОА22-РД09-1541/07.09.2022 г. на CO

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

За отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Кремиковци“, съгласно обявата, публикувана на електронната страница на CO, в един национален ежедневник, както и на информационното табло в сградата на районната администрация, представляващ:

Магазин с площ 27,24 кв. м, находящ се в част от спортна сграда с идентификатор 68134.8400.55.2, цялата с площ от 1561 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-61/27.09.2010 г. на ИД на АГКК, находяща се в гр. София, кв. „Челопечене“, ул. „Ангел Маджаров“ № 31, CO – район „Кремиковци“ – публична общинска собственост, АОС № 1570/09.06.2011 г., със специфично конкурсно условие: „за магазин“ с начална конкурсна наемна цена в размер на 193,00 лв. (сто тридесет и три лева) без ДДС на месец.

ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА:

  1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС;
  2. Цена на конкурсната документация: 60 лв. с ДДС;
  3. Гаранция за участие в конкурса: 120 лв.
  4. Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 04.10.2022 г. до 04.11.2022 г., включително от 8:30 до 17:00 часа.
  5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник): Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 04.10.2022 г. до 04.11.2022 г., включително от 8:30 до 17:00 часа.
  6. Място, дата и час за провеждане на конкурса:

          - Район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, на 07.11.2022 г. от 14:00часа.

  1. Организатор на конкурса:

          - CO – район „Кремиковци“ – кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, тел. 02/994 52 61, e-mail: sokre@abv.bg

 

КМЕТ НА РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“:
ЛИЛИЯ ДОНКОВА

04.10.2022