Район „Кремиковци“ обявява конкурс за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост - земеделски земи с начин на трайно ползване: ниви, находящи се на територията на район „Кремиковци“

ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 87, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка Решение № 645/21.07.2022 г. на СОС и Заповед № СОА22-РД09-1354/05.08.2022 г. на кмета на COОБЯВЯВА КОНКУРСЗа отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост – земеделски земи с начин на трайно ползване: ниви, находящи се на територията на район „Кремиковци“, за срок от 5 (пет) години, съгласно обявата, публикувана на електронната страница на CO, в един национален ежедневник, както и на сградата на районната администрация, представляващи следните обособени позиции:

Об.

позиция

Идентификатор

№ по КВС

Площ (дка)

Землище

Категория

НТП

Местност

1

7140.8135.86

52086

19,397

Бухово

3

нива

„Бунов дол“

Общо:

19.397

дка

2

29204.7639.41

68041

10,187

Желява

9

нива

„Средно поле“

3

29204.7603.76

104076

24,401

Желява

4

нива

„Семовалог“

Общо:

34,588

дка

4

68134.8728.45

9116066001

33,996

Бенковски

4

нива

„Мерата“

Общо:

33,996

дка

 

                                                                                                                                                              Общо: 87,819 дка

 

Специфични условия за конкурса: ниви с начална конкурсна наемна цена: 41,00 лв./дка за година.

ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА:
1. Цена на конкурсната документация: 60 лв. с ДДС;
2. Гаранция за участие в конкурса: 120 лв.
3. Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 25.08.2022 г. до 04.10.2022 г., включително от 8:30 до 17:00 часа.
4. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник): Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет.1, всеки работен ден от 25.08.2022 г. до 04.10.2022 г., включително от 8:30 до 17:00 часа.
5. Място, дата и час за провеждане на конкурса:
- Район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, на 05.10.2022 г. от 10:00 часа.
6. 
Организатор на конкурса:
- CO – район „Кремиковци“ – кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, тел.  02/994 52 61, e-mail:sokre@abv.bg
 

КМЕТ НА РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“:
                                                                       /ЛИЛИЯ ДОНКОВА/

 

 

25.08.2022