Район „Кремиковци“ обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци“


СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 13, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за общинската собственост, чл. 19, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет. Чл. 55 от Закона за устройство на територията и чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка Решение № 377/26.05.2022 г. на СОС и Заповед № СОА21-РД09-1085/16.06.2022 г. на СО

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци“, съгласно обявата, публикувана на електронната страница на СО, в един национален ежедневник, както и на сградата на районната администрация, представляващ:

Поземлен имот с идентификатор 16448.7722.727 с площ 2926,00 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД18-29/27.05.2010 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед 18-5431-14.07.2015 г., селскостопански двор,  находящ се на ул. „Хан Богров“ , м. „Шабаница“, с. Горни Богров, СО – район „Кремиковци“ – частна общинска собственост, АОС № 3703/22.04.2021 г.

Специфично условие за конкурса: за склад и начална конкурсна месечна наемна цена: 500,00лв. (петстотин лева).

 

ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Цена на конкурсната документация: 60лв. с ДДС;
2. Гаранция за участие в конкурса: 120 лв.
3. Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 04.07.2022 г. до 05.08.2022 г., включително от 8:30 до 17:00 часа.
4. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник): Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 04.07.2022 г. до 05.08.2022 г., включително от 8:30 до 17:00 часа.
5. Място, дата и час за провеждане на конкурса:

Район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, на 08.08.2022 г. от  10:00 часа.

6. Организатор на конкурса:

СО – район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267,тел. 02/994 52 61, e-mail:sokre@abv.bg

 

 

 

 

КМЕТ НА РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“:

                                                               /ЛИЛИЯ ДОНКОВА/

 

04.07.2022