Район "Красно село" удължава срока за подаване на оферти с 15 дни за организиране на ученическо столово хранене в общинските училища на територията на район "Красно село"
Столичната община - район "Красно село",
бул."Цар Борис III" No 124Обявата е на основание на заповед No РД-09-1446/16.10.2009 г. на кмета на Столичната община и във връзка с чл.31,ал.2 от Наредбата на СОС.

Съдържание на обявата

26.03.2010