Район Красно село удължава с 15 дни срока за подаване на оферти зa участие в конкурс - отдаване под наем за срок от 5 години на свободен нежилищен имот, с площ 22,10 кв. м., представляващ магазин, ул. „Дамян Груев" № 8а

На основание заповед № СО 15-РД-09-08-109/27.07.2015 г. на кмета на Столичната община, и чл. 34, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичния общински съвет, район „Красно село"- Столичната община удължава срока за подаване на оферти с 15 дни на конкурс за:"Oтдаване под наем на свободен - нежилищен имот частна общинска собственост, с площ 22,10 кв. м., представляващ търговски обект - магазин, находящо се на ул. „Дамян Груев" № 8а, АОС № 1582/27.03.2012 г., с предназначение магазин, за срок от 5 (пет) години;"
   
Начална конкурсна наемна цена -134,00 /сто тридесет и четири/ лв. без ДДС;
   
Размер на гаранцията за участие - 134,00 /сто тридесет и четири/ лв. без ДДС;
   
Цена на конкурсната документация - 60 /шестдесет/ лв. с ДДС;
   
Краен срок за закупуване на конкурсната документация - 17.00 ч. на 24.09.2015 год.;
   
Място за закупуване на конкурсната документация - Център за административно и информационно обслужване, в партерния етаж на сградата на район „Красно село" - бул. „Цар Борис III" №124;

Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса-17.00ч. на 24.09.2015 г.;
   
Конкурсът ще се проведе на 29.09.2015 г. в 10.00 часа, в зала № 209, ет. 02 в сградата на районнат&администрация „Красно село";

Оглед на обекта, предмет на конкурса може да се извършва от 10.09.2015 г. до 23.09.2015 г.;
   
Адрес на организатора - гр. София, бул."Цар Борис III" № 124.
   
Телефон за информация - 02/8951156,02/8951120,02/8951111;

09.09.2015