Район "Красно село" обявява обществено обсъждане на 4 бр. Визи за инвестиционно проектиране на допълващо застрояване – съоръжения за захранване на автоматизирана поливна система към обект: "Реконструкция на трамваен път по бул. „Цар Борис III“ от трамвайно ухо „Княжево“ до трамвайно ухо „Съдебна палата“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 20 ал. 5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на СОС, приложено Ви изпращаме Заповед № РКС20-РД09-386/09.07.2020 г. на кмета на район „Красно село“ – СО за провеждане на представяне и обществено обсъждане на 4 бр. Визи за инвестиционно проектиране на допълващо застрояване – съоръжения за захранване на автоматизирана поливна система към обект: Реконструкция на трамваен път по бул. „Цар Борис III“ от трамвайно ухо „Княжево“ до трамвайно ухо „Съдебна палата“, находящи се във:
- УПИ I – „за озеленяване с режим на Тго“, ПИ с КИ 68134.203.427, кв. 15а, м. „Ж.к. "Крива река“, район „Красно село“ – СО;
- УПИ I – „за КЖС, озеленяване, паркинг и КОО“, ПИ с КИ 68134.204.52, кв. 17, м. „Хиподрума“, район „Красно село“ – СО;
- УПИ I – „за озеленяване“, ПИ с КИ 68134.204.194, кв. 9, м. „Хиподрума“, район „Красно село“ – СО;
- УПИ I - „за озеленяване“, ПИ с КИ 68134.209.86, кв. 299а, м. „Ж.к. "Бъкстон - север“, район „Красно село“ – СО.

Приложение: Копие от Заповед № РКС20-РД09-386/09.07.2020 г.

10.07.2020