Район Красно село обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на части от имот, частна общинска собственост, намиращ се на бул. Гоце Делчев, за три преместваеми търговски обекта (павилиони)
На основание заповед № СО 15-РД-09-08-99/16.07.2015 г. на кмета на Столична община и чл.14, ал. 1 от Закона за общинска собственост, чл. 19. ал. 1. ал. 2 ал. 3 и ал. 4 от НОС. във връзка с чл. 1. т. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС. район "Красно село"- Столична община обявява конкурс за: "Oтдаване под наем за срок от 10 /десет/ год. на части от имот, частна общинска собственост, намиращ се в гр. София, район „Красно село", УПИ XI. кв. 3. м. „ж.к. Бели брези", бул. Гоце Делчев, между жилищни блокове NoNo7-9. върху който е предвидено разполагането на три преместваеми търговски обекта, изработени по индивидуален/типов проект по одобрена схема на Гл. архитект на Столична община;"
 
- начална конкурсна наемна йена за ползването на терена, върху който ще се поставят преместваемите съоръжения:
   
Позиция 1.1. - За Павилион № 1,бул. „Гоце Делчев", между жилищни блокове No No 7-9, е площ от 16.00 кв. м, първоначална конкурсна наемна цена -251.00 (двеста петдесет и едни лева) лева без ДДС, по индивидуален/типов проект с функция - магазин.
   
Позиция 1.2. - За Павилион № 2. бул. „Гоце Делчев", между жилищни блокове NoNo 7-9, с площ от 16.00 кв. м, първоначална конкурсна наемна цена -251.00 (двеста петдесет и един лева) лева без ДДС, по инднвидуален/типов проект е функции - магазин.
   
Позиция 1.3. - За Павилион No3 бул. „Гоце Делчев", между жилищни блокове М№ 7-9, с площ ог 16.00 кв. м, първоначална конкурсна наемна цена -251.00 (двеста петдесет и едни лева) лева без ДДС, по индивидуалеп/типов проект е функция - магазин.
   

- размер на гаранцията за участие-една начална конкурсна наемна цена:
   
- цена на конкурсната документация - 60 /шестдесет/ лв. с ДДС:
   
- краен срок за закупуване на конкурсната документация 17.00 ч. на 20.08.2015 год:
   
- място за закупуване на конкурсната документация-Център за
административно и информационно обслужване, в партерния етаж на сградата на район „Красно село"' -бул. „Цар Борис 111" №124;
   
- краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса: 17.00 ч. на 27.08.2015 год.;
   
- Конкурсът ще се проведе на 28.08.2015 г. в 10.00 часа в зала № 209. ет. 2 в сградата на районната администрация „Красно село";
   
- Оглед на обекта, предмет на конкурса ще се извършва от 03.08.2015 т. до 20.08.2015 г.
   
- Адрес на организатора - гр. София. бул."Цар Борис III" № 124.
   
- Телефон за информация - 02/8951136;02/8951120;
28.07.2015