Район „Красно село" обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 5 /пет/ години на нежилищен имот частна общинска собственост с обща площ 1200 кв.м., находящ се в район „Красно село", м. „Хиподрума" за охраняем паркинг

Район „Красно село"

На основание заповед № РД-09-630/13.04.2010 г. и чл. 34, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет приета с решение № 138, по протокол № 73 от 09.03.2006 г., последно изменение с решение № 514, по протокол № 45 от 29.07.2009 г. на СОС, район „Красно село"- Столична община обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 5 /пет/ години на нежилищен имот частна общинска собственост, с обща площ 1200 кв.м., находящ се в район „Красно село", м. „Хиподрума", кв. 5, част от УПИ I за КЖС, подз. Гараж, озел. И тр. нанесен с пл. № 1228, в кадастрален лист № 449/2003 г., АОС № 1233/2004 г. за охраняем паркинг.

Виж обявата

04.06.2010