Район „Красно село" обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 5 /пет/ години на части от недвижим имот - публична общинска собственост, находящи се в сградата на Общински културен институт „Красно село", бул. „Цар Борис III" № 41

Район „Красно село"

На основание чл. 34, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет приета с решение № 138, по протокол № 73 от 09.03.2006 г., последно изменение с решение № 514, по протокол № 45 от 29.07.2009 г. на СОС и на основание решение на № 630 на СОС от 01.10.2009 г., район „Красно село"- Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 5 /пет/ години на части от недвижим имот - публична общинска собственост, с обща площ 958, 13 кв.м., находящи се в сградата на Общински културен институт „Красно село", бул. „Цар Борис III" № 41.

Обява

08.04.2010