Район „Красна поляна” удължава срока с 15 календарни дни на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. София, CO – район „Красна поляна”, бул. „Възкресение” № 151, с конкурсно условие – за зъболекарски кабинет


ОБЯВА
 

CO – район „Красна поляна”, удължава срока с 15 календарни дни на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, на част от имот – публична общинска собственост, актуван с АПОС № 1138 от 27.11.2014 г., находящ се в гр. София, CO – район „Красна поляна”, бул. „Възкресение” № 151, представляващ помещение с площ от 15 кв. м на първия етаж в двуетажна сграда на 75. ОУ „Тодор Каблешков”, с идентификатор 68134.1109.1535. , с начална наемна цена 75 лв. без ДДС, определена от СОС и специфично конкурсно условие – за зъболекарски кабинет.
Място за закупуване на конкурсната документация е сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25 от 26.10.2022 г. до 10.11.2022 г. от 8:30 часа до 17:00 часа.
Конкурсни документи се подават в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25 – Деловодство, от 26.10.2022 г. до 10.10.2022 г. от 8:30 часа
до 17:00 часа.
Цената на конкурсната документация е 60 лв. с ДДС.
Гаранцията за участие в конкурса е 500 лв.
Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, Заседателната зала, на 11.11.2022 г.
Телефон за връзка: 02/921 72 51, 02/ 921 72 52.

 

ИВАН ЧАКЪРОВ
КМЕТ НА РАЙОН "КРАСНА ПОЛЯНА"

26.10.2022