Район “Красна поляна“ - обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ II-за административна сграда, кв. 158, м.”Разсадника-Бежанци”

Заповед № РКП17-РД56-123/09.05.2017г. на Кмета на Район "Красна поляна" във връзка с обществено обсъждане на проект за: подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ II-за административна сграда, кв. 158, м.”Разсадника-Бежанци” на 26.05.2017 г. от 14.00 часа.

Заповед № РКП17-РД56-123/09.05.2017 г.

11.05.2017