Район „Красна поляна” обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, м. ’’Разсадника" – "Коньовица”, кв. 100, представляващ незастроен поземлен имот, със специфично конкурсно условие – за търговска, складова дейност

 

CO – район „Красна поляна”, представляван от кмета на района Иван Чакъров, организира и провежда конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на имот – частна общинска собственост, Актуван с АЧОС № 1419/2020 г. на кмета на CO – район “Красна поляна”, находящ се в гр. София, район “Красна поляна”, м. ’’Разсадника" – "Коньовица”, кв. 100, УПИ I, бул. ”Вардар”, до бл. 20, представляващ помещение/едноетажна сграда с идентификатор 68134.1106.257.2 с площ от 27,00 кв. м, с начална месечна конкурсна наемна цена – 150,00 (сто и петдесет) лева, без ДДС, със специфично конкурсно условие – за търговска, складова дейност.

Място за закупуване на конкурсната документация е сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, от 13.10.2022 г. до 15.11.2022 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.

Конкурсни документи се подават в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25 – деловодство от 13.10.2022 г. до 15.11.2022 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.

Цена на конкурсната документация е 60 лв. с ДДС.

Гаранция за участие в конкурса е 200 лв.

Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25 на 16.11.2022 г. от 10:00 часа.

Телефон за връзка: 02 9 217 241.

13.10.2022