Район "Изгрев" удължава с 15 (петнадесет) календарни дни, считано от 07.11.2022 г. до 17:00 ч. на 21.11.2022 г., срока за подаване на оферти, респективно срока за закупуване на конкурсна документация, за Конкурс „Отдаване под наем на свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Изгрев“

 

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет в изпълнение на Заповед № СОА22-РД09-1242/21.07.2022 г. на кмета на Столична община,

 

УДЪЛЖАВАМ:

с 15 (петнадесет) календарни дни, считано от 07.11.2022 г. до 17:00 часа на 21.11.2022 г., срока за подаване на оферти, респективно срока за закупуване на конкурсна документация за Конкурс „Отдаване под наем на свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Изгрев“, за следните обособени позиции:

Обособена позиция № 2 – Самостоятелен обект, част от едноетажна сграда № 10, с идентификатор 68134.800.1839.10.1 по КККР, на едно ниво, със самостоятелен вход със застроена площ 149,54 кв. м, представляващ заведение за обществено хранене – бистро, състоящо се от търговска зала със застроена площ 91,60 кв. м и тераса със застроена площ 57,94 кв. м, с адрес: гр. София, район „Изгрев”, ул. „Фредерик Жолио-Кюри“ № 77, с АОС № 3064/14.02.2018 г. Сградата е разположена в ПИ с идентификатор 68134.800.1839.

Специфично конкурсно условие – за обществено хранене – бистро.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 951,00 лв. (деветстотин петдесет и един) лева без ДДС.

Обособена позиция № 3 – Самостоятелен обект, част от едноетажна сграда № 10, с идентификатор 68134.800.1839.10.2, по КККР със самостоятелен вход със застроена площ 75,48 кв. м и складово помещение с площ от 7,36 кв. м, с обществено предназначение – клуб, с адрес: гр. София, район „Изгрев”, ул. „Фредерик Жолио-Кюри” № 77, с АОС № 3063/14.02.2018 г. Сградата е разположена в ПИ с идентификатор 68134.800.1839.

Специфично конкурсно условие – клуб за занимания, образователни дейности и за офис.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 564,00 лв. (петстотин шестдесет и четири) лева без ДДС.

Гаранция за участие: в размер на първоначалната месечна наемна цена за всеки отделен обект. Гаранцията за участие се предоставя от участника под формата на:

- копие от документ за внесена сума по сметка на СО – район „Изгрев“: IBAN: BG71SOMB91303317615001, BIC: SOMBBGSF, ОБЩИНСКА БАНКА АД, Финансов център „СЛАТИНА“, като в нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: „Гаранция за участие в Конкурс „Отдаване под наем на свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Изгрев“, за обособена позиция № …. (изписва се номерът на позицията, за която се кандидатства)“, в срока, определен за представяне на офертите.

За всеки отделен обект се участва с отделна конкурсна документация и се заплаща отделна гаранция  за участие.

Срок за отдаване под наем: 10 (десет) години.

Краен срок за закупуване на конкурсната документация: до 17:00 часа на 21.11.2022 г.

Цена на конкурсната документация: 100,00 (сто лева) с ДДС. Заплаща се на касата на СО – район „Изгрев“ – гр. София, ул. „Атанас Далчев“ № 12, ет. 1, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч.

Място за закупуване на конкурсната документация: СО – район „Изгрев“, гр. София, ул. „Атанас Далчев“ № 12, ет. 1, стая № 5 – Деловодство.

Краен срок за представяне на офертите: до 17:00 часа на 21.11.2022 г.

Място за подаване на оферти за участие в конкурса: СО – район „Изгрев“, гр. София, ул. „Атанас Далчев“ № 12, ет. 1, стая № 5 – Деловодство.

Конкурсът ще се проведе на 22.11.2022 г. от 11:00 ч. в административната сграда на СО – район „Изгрев“, гр. София, ул. „Атанас Далчев“ № 12, ет. 2.

Адрес на организатора: гр. София, П.К. 1113, ул. „Атанас Далчев“ № 12.

Телефон за информация: 02/ 970 10 62, 02/ 970 10 30 – отдел УСТД.

Оглед на обектите може да бъде направен всеки работен ден след предварителна заявка.

 

КМЕТ НА СО – РАЙОН "ИЗГРЕВ"
Д-р ДЕЛЯН ГЕОРГИЕВ

02.11.2022