Район "Изгрев" обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация за изменение на УПИ V-613, УПИ VI-612 и УПИ I – „за жилищно строителство“, за създаване на нови УПИ V-613,1640 – „за ЖС“ и УПИ VI-612, 613, 1649 – „за ЖС“ в кв. 89 и изменение на плана за застрояване на нови УПИ V-613, 1640 – „за ЖС“ и УПИ VI-612, 613, 1649 – „за ЖС“...

По реда на Глава четвърта от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 на Столичен общински съвет по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. и на основание Заповед № РИВ18-РД09-152/20.11.2018 г. на кмета на район „Изгрев“ за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация за изменение на УПИ V-613, УПИ VI-612 и УПИ I – „за жилищно строителство“, за създаване на нови УПИ V-613, 1640 – „за ЖС“ и УПИ VI-612, 613, 1649 – „за ЖС“ в кв. 89 и изменение на плана за застрояване на нови УПИ V-613, 1640 – „за ЖС“ и УПИ VI-612, 613, 1649 – „за ЖС“ в кв. 89, местност ИЗТОК-ИЗТОК, на територията на район „Изгрев“, по плана на гр. София, с административен адрес на ул. „Чарлз Дарвин“ № 20 и № 22, отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация и контрол по строителството“ на районната администрация съобщава на гражданите и заинтересованите лица, че екипът, разработил проекта, ще го представи

от 17.00 часа на 28.11.2018 г. в общинската зала на 2. етаж в сградата на ул. „А. П. Чехов“ № 16а

Копие от проекта и заповедта на кмета са изложени за гражданите на таблото за обяви пред стая 12., на 1. етаж в сградата на районната администрация на ул. „Атанас Далчев“ № 12. Съобщението за общественото обсъждане може да се види и на електронните страници на Столична община, НАГ – СО и район „Изгрев“.

Заповед № РИВ18-РД09-152/20.11.2018 г.
Проект

 


Протокол от обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване в обхват на УПИ УПИ V-613, УПИ VI-612 и УПИ I-за ЖС, кв. 89, м. "Изток - Изток" - представяне.

Протокол от от обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване в обхват на УПИ V-613, УПИ VI-612 и УПИ I-за ЖС, кв. 89, м. "Изток - Изток" - заключителна дискусия.

Протокол № 14 от заседание на Районния експертен съвет по устройство на територията при район “Изгрев”.


Аудио запис от представяне

Аудио запис от заключителна дискусия

 

20.11.2018