Район "Изгрев" обявява обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план – изменение на план за застрояване в обхват на УПИ ІІ-113, кв. 68, местност ИЗТОК – ИЗТОК

 

СЪОБЩЕНИЕ

По реда на чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията и на основание Заповед № РИВ18-РД09-24/01.02.2018 г. на кмета на район „Изгрев” за провеждане на  обществено обсъждане на  Проект за подробен устройствен план – изменение на план за застрояване в обхват на УПИ ІІ-113, кв. 68, местност ИЗТОК – ИЗТОК, техническата служба на районната администрация съобщава на гражданите и заинтересованите лица, че екипът, разработил проекта, ще го представи

от 17.00 часа на 14.02.2018 г. в общинската зала на ІІ етаж на ул. “Антон Павлович Чехов” № 16а.

Копие от проекта и заповедта на кмета са изложени за гражданите на таблото за обявления на І етаж в сградата на районната администрация на ул. “Атанас Далчев” № 12. Съобщението за общественото обсъждане може да се види и на интернет страницата на Столична община (https://www.sofia.bg/), както и на интернет страницата на район "Изгрев"   (http://www.so-izgrev.bg).

05.02.2018