Район „Изгрев“ обявява публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем на свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Изгрев“

 

                                            О Б Я В Л Е Н И Е                                             

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 и чл. 30, ал. 3, във връзка с чл. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, приета с Решение № 138 по Протокол № 73 от 09.03.2006 г. на Столичен общински съвет, последно изменена и допълнена с Решение № 339 по Протокол № 56 от 26.05.2022 г. и в изпълнение на Заповед № СОА22-РД09-1242/21.07.2022 г. на кмета на Столична община

О Б Я В Я В А М:

На 28.10.2022 г. от 11:00 ч. в административната сграда на СО – район „Изгрев“, ул. „Атанас Далчев“ № 12, ет. 2, ще се проведе публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем на свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Изгрев“. Описанието на обектите, предмет на конкурса, и първоначалните наемни цени са, както следва:

Обособена позиция № 1 – Самостоятелен обект в сграда № 8, с идентификатор 68134.802.2109.8.1 по КККР, на едно ниво, със застроена площ 63,60 кв. м, с предназначение на обекта – за обществено хранене, с АОС № 3126/10.02.2020 г., и обособена част от прилежащия терен с площ от 85,24 кв. м по букви А, Б, В, Г и Д, в който се включва квадратурата на тераса, със застроена площ от 19,80 кв. м, съставляващ част от ПИ с идентификатор 68134.802.2109 по КККР, с АОС № 3129/26.05.2020 г., с адрес: гр. София, район „Изгрев“, ул. „Пиер Дегейтър“, № 1, ет. 1. Сградата е разположена в ПИ с идентификатор 68134.802.2109.
Специфично конкурсно условие – за обществено хранене.  
Начална конкурсна месечна наемна цена:
912,00 лв. (деветстотин и дванадесет) лева без ДДС.

Обособена позиция № 2 – Самостоятелен обект, част от едноетажна сграда № 10, с идентификатор 68134.800.1839.10.1 по КККР, на едно ниво, със самостоятелен вход със застроена площ 149,54 кв. м, представляващ заведение за обществено хранене – бистро, състоящо се от търговска зала със застроена площ 91,60 кв. м, и тераса със застроена площ 57,94 кв. м, с адрес: гр. София, район „Изгрев”, ул. „Фредерик Жолио-Кюри“ № 77, с АОС № 3064/14.02.2018 г. Сградата е разположена в ПИ с идентификатор 68134.800.1839.
Специфично конкурсно условие – за обществено хранене – бистро.
Начална конкурсна месечна наемна цена: 951,00 лв. (деветстотин петдесет и един) лева без ДДС.

Обособена позиция № 3 – Самостоятелен обект, част от едноетажна сграда № 10, с идентификатор 68134.800.1839.10.2, по КККР със самостоятелен вход със застроена площ 75,48 кв. м, и складово помещение с площ от 7,36 кв. м, с обществено предназначение – клуб, с адрес: гр. София, район „Изгрев”, ул. „Фредерик Жолио-Кюри” № 77, с АОС № 3063/14.02.2018 г. Сградата е разположена в ПИ с идентификатор 68134.800.1839.
Специфично конкурсно условие – клуб за занимания, образователни дейности и за офис.
Начална конкурсна месечна наемна цена: 564,00 лв. (петстотин шестдесет и четири) лева без ДДС.

Гаранция за участие: в размер на първоначалната месечна наемна цена за всеки отделен обект. Гаранцията за участие се предоставя от участника под формата на:
- копие от документ за внесена сума по сметка на СО – район „Изгрев“: IBAN: BG71SOMB91303317615001, BIC: SOMBBGSF, ОБЩИНСКА БАНКА АД, Финансов център „СЛАТИНА“, като в нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: „Гаранция за участие в Конкурс „Отдаване под наем на свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Изгрев“, за обособена позиция № …. (изписва се номерът на позицията, за която се кандидатства)“, в срока, определен за представяне на офертите.

За всеки отделен обект се участва с отделна конкурсна документация и се заплаща отделна гаранция  за участие.

Срок за отдаване под наем:
- По обособена позиция № 1
– 5 (пет) години;
- По обособена позиция № 2 – 10 (десет) години;
- По обособена позиция № 3 – 10 (десет) години.

Краен срок за закупуване на конкурсната документация: Всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 часа до крайния срок за подаване на оферти – 27.10.2022 г. включително.

Цена на конкурсната документация: 100,00 (сто лева) с ДДС. Заплаща се на касата на СО – район „Изгрев“ – гр. София, ул. „Атанас Далчев“ № 12, ет. 1, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч.

Място за закупуване на конкурсната документация: СО – район „Изгрев“, гр. София, ул. „Атанас Далчев“ № 12, ет. 1, стая № 5 – деловодство.

Краен срок за представяне на офертите: до 17:00 часа на 27.10.2022 г.

Място за подаване на оферти за участие в конкурса: СО – район „Изгрев“, гр. София, ул. „Атанас Далчев“ № 12, ет. 1, стая № 5 – деловодство.

Адрес на организатора: гр. София, П.К. 1113, ул. „Атанас Далчев“ № 12.

Телефон за информация: 02/ 970 10 62, 02/ 970 10 30 – отдел УСТД.

Оглед на обектите може да бъде направен всеки работен ден след предварителна заявка.

 

Д-Р ДЕЛЯН ГЕОРГИЕВ
КМЕТ НА СО – РАЙОН „ИЗГРЕВ“

 

 

 

 

28.09.2022