Район „Искър” удължава срока за подаване на офертни предложения за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терени за столово и бюфетно хранене в общински училища


ОБЯВЛЕНИЕ

 

Столична община – район „Искър”, на основание чл. 46, ал. 1, т. 11 и т. 12 от ЗМСМА във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 8 от Наредбата на Столичния общински съвет за организиране на училищно столово и бюфетно хранене в общински училища на територията на Столична община и в изпълнение на Решение № 460 по Протокол № 58, т. 28 от 23.06.2022 г. на Столичен общински съвет, Заповед с рег. № СОА22-РД98-42/12.07.2022 г. на кмета на Столична община и Заповед № РИС22-РД56-148/12.08.2022 г. на кмета на СО – район „Искър“, удължава срока за подаване на офертни предложения за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на:

Обособена позиция III за 163. ОУ „Черноризец Храбър“

1. Ученически стол с площ 497,68 кв. м, състоящ се от столова, кухня, разливно и мокро помещение, находящ се на партерния етаж в сградата на 163. ОУ, гр. София, ж.к. „Дружба“ 2 ч., ул. „Обиколна“ 36, АОС № 1778/15.01.2016 г. Ученическият стол се намира в сграда с идентификатор 68134.1505.1835.1, съгласно скица № 15-13104 на СГКК:

  • Специфично конкурсно условие – за ученическо столово хранене;
  • Месечна наемна цена на ученическия стол 281,19 лв. (двеста осемдесет и един лева и деветнадесет стотинки) без ДДС, на основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

2. Ученически бюфет с площ 49 кв. м, находящ се на партерния етаж в сградата на 163. ОУ, корпус Д, гр. София, ж.к. „Дружба“ 2 ч., ул. „Обиколна“ 36, АОС № 1778/15.01.2016 г. Ученическият стол се намира в сграда с идентификатор 68134.1505.1835.1, съгласно скица № 15-13104 на СГКК:

  • Специфично конкурсно условие – за ученическо бюфетно хранене;
  • Месечна наемна цена на ученическия бюфет 27,20 лв. (двадесет и седем лева и двадесет стотинки) без ДДС, на основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

3. Ученически бюфет с площ 40 кв. м, находящ се на партерния етаж в сградата на 163. ОУ, корпус Б, гр. София, ж.к. „Дружба“ 2 ч., ул. „Обиколна“ 36, АОС № 1778/15.01.2016 г. Ученическият стол се намира в сграда с идентификатор 68134.1505.1835.3, съгласно скица № 15-13104 на СГКК:

  • Специфично конкурсно условие – за ученическо бюфетно хранене;
  • Месечна наемна цена на ученическия бюфет 22,20 лв. (двадесет и два лева и двадесет стотинки) без ДДС, на основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

Сградата е разположена в ПИ с 68134.1505.1835 по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-27/03.04.2012 г. на изпълнителен директор на АГКК, представляващ УПИ I, отреден за училище, кв. 21, по ПР ж.к. „Дружба“ 2 част, одобрен със Заповед № РД-50-09-718/30.12.1986 г. на гл. арх. на София.

Конкурсната документация се публикува на електронната страница на районната администрация /www.raioniskar.bg/ и на сайта на Столична община /www.sofia.bg/, раздел „Бизнес, инвестиции, строителство”, подраздел „Търгове и конкурси”.

 

Документите за участие в конкурса могат да се закупят от 15.08.2022 г. до 29.08.2022 г. в деловодство на район “Искър”.
Цена на конкурсната документация – 150,00 (сто и петдесет лева) лв. с ДДС.
Гаранция за участие в конкурса – 150,00 (сто и петдесет лева) лв. с ДДС.
Оглед на обекта – всеки делничен ден  от 09:00 ч. до 12:30 ч. до 29.08.2022 г., като огледът се заявява 1 работен ден по-рано пред Бл. Стоянов.
Краен срок за подаване на документи – до 17:00 ч. на 29.08.2022 г.
Постъпилите оферти ще се разглеждат от Конкурсна комисия на 30.08.2022 г от 11:00 ч. в сградата  на СО – район „Искър”, бул. „Кр. Пастухов” 18, ет. 3, ст. 301.
За допълнителна информация: тел. 979 07 03 / 979 07 12.

 

15.08.2022