Район "Искър" обявява процедура за публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – публична общинска собственост

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ИСКЪР”

 

обявява процедура за публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – публична общинска собственост, който ще се проведе на 16.08.2022 г. от  14:00 ч. в сградата на район „Искър“, с административен адрес: бул. „Кръстю Пастухов” № 18

 

Нежилищен обект, обособена част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещение (стоматологичен кабинет),  с площ 18,00 кв. м, находящо се в гр. София, район „Искър“, ж.к. „Дружба“ – II ч., бул. „Професор Цветан Лазаров“ № 122, първия етаж в сградата на  68. СУ „Академик Никола Обрешков“, АОС 2212/03.08.2018 г. на СО – район „Искър“.

Началната месечна конкурсна цена е опредеделена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО – 69,00 лв. (шейсет и девет лева) без ДДС или 3,83 лв./кв. м (три лева и осемдесет и три стотинки) без ДДС.

Специфично конкурсно условие: за стоматологичен кабинет.

Място за закупуване на конкурсна документация: п.к. 1592, гр. София, бул. “Кръстю Пастухов“ № 18, СО – район “Искър“.

Срок за подаване на офертите: 30 дни от датата на публикуване на обявата за конкурса.

В случай че в първоначално обявения срок, не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на офертите да бъде продължен 15 дни. 

Документите за участие в конкурса могат да се закупят: От 15.07.2022 г. до 15.08.2022 г. в деловодство на район “Искър”.

Цена на конкурсната документация – 150,00 (сто и петдесет лева) лв. с ДДС.

Гаранция за участие в конкурса – 150,00 (сто и петдесет лева) лв. с ДДС.

Оглед на обекта – всеки делничен ден  от 09:00 ч. до 12:30 ч. до 15.08.2022 г., като огледът се заявява 1 работен ден по-рано пред Бл. Стоянов.

Краен срок за подаване на документи – до 16:00 ч. на 15.08.2022 г.

За допълнителна информация: тел. 979 07 03 / 979 07 12, район „Искър”, бул. „Кр. Пастухов” 18.

15.07.2022