Район "Искър" обявява процедура за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, със специфично конкурсно условие: зa временeн открит паркинг

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ИСКЪР”

обявява процедура за публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – частна общинска собственост, който ще се проведе на 13.12.2022 г. от 14:00 ч. в сградата на район „Искър“, с административен адрес: бул. „Кръстю Пастухов” № 18

 


Нежилищен обект – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1500.2321, с площ от 637 (шестстотин тридесет и седем) кв. м, по одобрена кадастрална карта и кадастрален регистър на район „Искър“ със Заповед № РД -18-27/03.04.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в кв. 1 по ПРЗ м. „Цариградско шосе 7-ми – 11-ти км“, актуван с АОС № 2209/14.06.2018 г.

Началната месечна конкурсна цена е определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО – 446,00 лв. (четиристотин четиридесет и шест лева) без ДДС или 0,70 лв./кв. м (седемдесет стотинки) без ДДС.

Специфично конкурсно условие: за временен открит паркинг.

Място за закупуване на конкурсна документация – п.к. 1592, гр. София, бул. “Кръстю Пастухов“ № 18, СО – район “Искър“.

Срок за подаване на офертите – 30 дни от датата на публикуване на обявата за конкурса.

В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на офертите да бъде продължен с 15 дни.

Документите за участие в конкурса могат да се закупят от 10.11.2022 г. до 12.12.2022 г. в деловодство на район “Искър”.

Цена на конкурсната документация – 150,00 (сто и петдесет лева) лв. с ДДС.

Гаранция за участие в конкурса – 150,00 лв. (сто и петдесет лева) с ДДС.

Оглед на обекта – всеки делничен ден от 09:00 ч. до 12:30 ч. до 12.12.2022 г., като огледът се заявява 1 работен ден по-рано пред Бл. Стоянов.

Краен срок за подаване на документи – до 17:00 ч. на 12.12.2022 г.

За допълнителна информация: тел. 979 07 03 / 979 07 12; район „Искър”, бул. „Кр. Пастухов” 18.

10.11.2022