Район Искър обявява конкурс за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност, за срок от 10 години на територията на района

Столична община – Район “Искър” обявява конкурс за отдаване под наем на свободни нежлищни имоти, частна общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност, за срок от 10 (десет) години на територията на района, който ще се проведе на 27.08.2015 г. от 11.00 ч. в сградата на район „Искър“, стая 301, за следните обекти:
   
 ОБЕКТ N 1
Имот, находящ се в район „Искър“, кв. 4б, УПИ ІІ-19, м. „НПЗ – Искър север 1ч.“, АОС 1638/14 г., за разполагане на павилион за продажба на промишлени стоки, по приложената схема /схема № 4/, с площ от 72 кв. м., с предназначение: за търговска дейност.
   
Начална конкурсна цена за 1 кв.м. общинска площ в размер на 1,67 лв/кв.м без ДДС (един лев и шестдесет и седем стотинки), съгласно експертна оценка на лицензиран оценител – „Бин Ком“ ООД.
   
ОБЕКТ N 2
Имот, находящ се в район „Искър“, кв. 12, УПИ І, м. ж.к. Дружба 1ч., АОС 9/96 г., за разполагане на временна конструкция за продажба на пакетирани захарни изделия, по приложената схема /схема № 1/, с площ от 35 кв. м., с предназначение: за търговска дейност.
   
Начална конкурсна цена за 1 кв.м. общинска площ в размер на 1,83 лв/кв.м без ДДС (един лев и осемдесет и три стотинки), съгласно експертна оценка на лицензиран оценител – „Бин Ком“ ООД.
   
ОБЕКТ N 3
Имот, находящ се в район „Искър“, кв. 501, УПИ ХV767, м. ж.к. Дружба 2ч., АОС 1356/13 г., за разполагане на временен обект по индивидуален план за разполагане на павилион за продажба на закуски, по приложената схема /схема № 17, обект 4/, с площ от 6,48 кв. м., с предназначение: за търговска дейност.
   
Начална конкурсна цена за 1 кв.м. общинска площ в размер на 1,83 лв/кв.м без ДДС (един лев и осемдесет и три стотинки), съгласно експертна оценка на лицензиран оценител – „Бин Ком“ ООД.
   
ОБЕКТ N 4
Имот, находящ се в район „Искър“, кв. 501, УПИ ХV767, м. ж.к. Дружба 2ч., АОС 1356/13 г., за разполагане на временен обект по индивидуален план за разполагане на павилион за продажба на вестници и списания, по приложената схема /схема № 17, обект 6/, с площ от 6,48 кв. м., с предназначение: за търговска дейност.
   
Начална конкурсна цена за 1 кв.м. общинска площ в размер на 1,83 лв/кв.м без ДДС (един лев и осемдесет и три стотинки), съгласно експертна оценка на лицензиран оценител – „Бин Ком“ ООД.
   
ОБЕКТ N 5
Имот, находящ се в район „Искър“, кв. 1, УПИ ІХ, м. ж.к. Дружба 2ч., АОС 1188/08 г., за разполагане на павилион за продажба на пакетирани хранителни стоки, по приложената схема /схема № 15/, с площ от 60 кв. м., с предназначение: за търговска дейност.
   
Начална конкурсна цена за 1 кв.м. общинска площ в размер на 1,69 лв/кв.м без ДДС (един лев и шестдесет и девет стотинки), съгласно експертна оценка на лицензиран оценител – „Бин Ком“ ООД.
   
ОБЕКТ N 6
Имот, находящ се в район „Искър“, кв. 2, УПИ І, м. жк „НПЗ – Искър юг“, АОС 87/98 г., за разполагане на павилион за за заведение за хранене, по приложената схема /схема № 7/, с площ от 12,5 кв. м., с предназначение: за търговска дейност.
   
Начална конкурсна цена за 1 кв.м. общинска площ в размер на 1,91 лв/кв.м без ДДС (един лев и деветдесет и една стотинки), съгласно експертна оценка на лицензиран оценител – „Бин Ком“ ООД.
     
Документите за участие в конкурса могат да се закупят oт 28.07.2015 г. до 25.08.2015 г. в деловодство на район “Искър”.
   
Цена на конкурсната документация – 60.00 /шестдесет лева / лв. с ДДС
   
Гаранция за участие в конкурса – 200.00 /двеста лева/ лв. с ДДС
   
Оглед на обектите – всеки делничен ден от 10.00 ч. до 17.00 ч. до 25.08.2015 г.

Краен срок за подаване на документи – 26.08.2015 г. до 14.00 ч.

За допълнителна информация: тел. 979 13 10 / 979 05 67
Район „Искър”, бул. „Кр. Пастухов” 18
   
   

28.07.2015