Район "Искър" обявява конкурс за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене


СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ИСКЪР”

Открива  процедура по провеждане на  публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имоти, публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене, който ще се проведе на 11.08.2022 г. от  11:00 ч. в сградата на район „Искър“, с административен адрес: бул. „Кръстю Пастухов” № 18, за следните обособени позиции:

 

Обособена позиция I за 68. СУ „Акад. Никола Обрешков”

1. Ученически стол с площ 280 кв. м, състоящ се от столова, кухня, умивалня и складови помещения, находящ се на партерния етаж в сградата на 68. ОУ, гр. София, ж.к. „Дружба“ 2 ч., бул. „Цветан Лазаров“ 112, АОС № 2212/03.08.2018 г. Ученическият стол се намира в сграда с идентификатор 68134.1505.1725.2, съгласно скица № 15-263303 на СГКК.

      -   Специфично конкурсно условие – за ученическо столово хранене;

      -   Месечна наемна цена на ученическия стол 158,20 лв. (сто петдесет и осем лева и двадесет стотинки) без ДДС, на основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

2. Ученически бюфет с площ 12 кв. м, находящ се на партерния етаж в сградата на 68. ОУ, гр. София, ж.к. „Дружба“ 2 ч., бул. „Цветан Лазаров“ 112, АОС № 2212/03.08.2018 г. Ученическият стол се намира в сграда с идентификатор 68134.1505.1725.4, съгласно скица № 15-263295 на СГКК.

       -   Специфично конкурсно условие – за ученическо бюфетно хранене;

       -   Месечна наемна цена на ученическия бюфет 6,66 лв. (шест лева и шестдесет и шест стотинки) без ДДС, на основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

Сградата е разположена в ПИ с 68134.1505.1725 по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-27/03.04.2012 г. на изпълнителен директор на АГКК, представляващ УПИ I, отреден за училище, кв. 3, по ПР ж.к. „Дружба“ 2 част, одобрен със Заповед № РД-50-09-70/28.02.1984 г. на гл. арх. на София.

Обособена позиция II за 150. ОУ „Цар Симеон Първи“

3. Ученически стол с площ 250 кв. м, състоящ се от столова, кухня, разливно и мокро помещение, находящ се на партерния етаж в сградата на 150. ОУ, гр. София, ж.к. „Дружба“ 2 ч., ул. „Делийска воденица“ 11, АОС № 2213/03.08.2018 г. Ученическият стол се намира в сграда с идентификатор 68134.1505.1767.2, съгласно скица № 15-71265 на СГКК.

      -   Специфично конкурсно условие – за ученическо столово хранене;

      -   Месечна наемна цена на ученическия стол 141,25 лв. (сто четиридесет и един лева и двадесет и пет стотинки) без ДДС, на основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

4. Ученически бюфет с площ 13 кв. м, находящ се на партерния етаж в сградата на 150. ОУ, гр. София, ж.к. „Дружба“ 2 ч., ул. „Делийска воденица“ 11, АОС № 2213/03.08.2018 г. Ученическият бюфет се намира в сграда с идентификатор 68134.1505.1767.1, съгласно скица № 15-71262 на СГКК.

      -   Специфично конкурсно условие – за ученическо бюфетно хранене;

      -   Месечна наемна цена на ученическия бюфет 7,22 лв. (седем лева и двадесет и две стотинки) без ДДС, на основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

Сградата е разположена в ПИ с 68134.1505.1767 по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-27/03.04.2012 г. на изпълнителен директор на АГКК, представляващ УПИ IV, отреден за училище, кв.7а, по ПР ж.к. „Дружба“ 2 част, одобрен със Заповед № РД-50-09-718/30.12.1986 г. на гл. арх. на София.

Обособена позиция III за 163. ОУ „Черноризец Храбър“

5. Ученически стол с площ 497,68 кв. м, състоящ се от столова, кухня, разливно и мокро помещение, находящ се на партерния етаж в сградата на 163. ОУ, гр. София, ж.к. „Дружба“ 2 ч., ул. „Обиколна“ 63, АОС № 1778/15.01.2016 г. Ученическият стол се намира в сграда с идентификатор 68134.1505.1835.1, съгласно скица № 15-13104 на СГКК.

      -   Специфично конкурсно условие – за ученическо столово хранене;

      -   Месечна наемна цена на ученическия стол 281,19 лв. (двеста осемдесет и един лева и деветнадесет стотинки) без ДДС, на основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

6. Ученически бюфет с площ 49 кв. м, находящ се на партерния етаж в сградата на 163. ОУ, корпус Д, гр. София, ж.к. „Дружба“ 2 ч., ул. „Обиколна“ 63., АОС № 1778/15.01.2016 г. Ученическият стол се намира в сграда с идентификатор 68134.1505.1835.1, съгласно скица № 15-13104 на СГКК.

      -   Специфично конкурсно условие – за ученическо бюфетно хранене;

      -   Месечна наемна цена на ученическия бюфет 27,20 лв. (двадесет и седем лева и двадесет стотинки) без ДДС, на основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

7. Ученически бюфет с площ 40 кв. м, находящ се на партерния етаж в сградата на 163. ОУ, корпус Д, гр. София, ж.к. „Дружба“ 2 ч., ул. „Обиколна“ 63., АОС № 1778/15.01.2016 г. Ученическият стол се намира в сграда с идентификатор 68134.1505.1835.3, съгласно скица № 15-13104 на СГКК.

      -   Специфично конкурсно условие – за ученическо бюфетно хранене;

      -   Месечна наемна цена на ученическия бюфет 22,20 лв. (двадесет и два лева и двадесет стотинки) без ДДС, на основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

Сградата е разположена в ПИ с 68134.1505.1835 по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-27/03.04.2012 г. на изпълнителен директор на АГКК, представляващ УПИ I, отреден за училище, кв. 21, по ПР ж.к. „Дружба“ 2 част, одобрен със Заповед № РД-50-09-718/30.12.1986 г. на гл. арх. на София.

Обособена позиция IV за 108. СУ „Никола Беловеждов“

8. Ученически стол с площ 349 кв. м, състоящ се от столова, кухня и разливно помещение, находящ се в сутерена на сградата на 108. СУ, гр. София, ж.к. „Дружба“ 1 ч., ул. „5-038“ 15, АОС № 2214/03.08.2018 г. Ученическият стол се намира в сграда с идентификатор 68134.1500.77.1, съгласно скица № 15-71247 на СГКК.

    -   Специфично конкурсно условие – за ученическо бюфетно хранене;

    -    Месечна наемна цена на ученическия стол 190,30 лв. (сто и деветдесет лева и тридесет стотинки) без ДДС, на основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

9. Ученически бюфет с площ 13 кв. м, находящ се на партерния етаж в сградата на 108. СУ, гр. София, ж.к. „Дружба“ 1 ч., ул. „5-038“ 15, АОС № 2214/03.08.2018 г. Ученическият бюфет се намира в сграда с идентификатор 68134.1500.77.1, съгласно скица № 15-71247 на СГКК.

      -   Специфично конкурсно условие – за ученическо бюфетно хранене;

-   Месечна наемна цена на ученическия бюфет 7,35 лв. (седем лева и тридесет и пет стотинки) без ДДС, на основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

Сградата е разположена в ПИ с 68134.1500.77 по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-27/03.04.2012 г. на изпълнителен директор на АГКК, представляващ УПИ I, отреден за училище, кв. 59, по ПР ж.к. „Дружба“ 1  – 1 и 2 част, одобрен с Решение № 555 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г. на СОС.

Обособена позиция V за 69. СУ „Димитър Маринов“

10. Ученически стол с площ 50 кв. м, състоящ се от столова, находящ се партерния етаж в сградата на 69. СУ, гр. София, ж.к. „Дружба“ 1 ч., ул. „Чудомир Топлодолски“ 2, АОС № 1446/05.02.2014 г. Ученическият стол се намира в сграда с идентификатор 68134.1500.649.1, съгласно скица № 5376 на СГКК.

      -   Специфично конкурсно условие – за ученическо столово хранене;

      -   Месечна наемна цена на ученическия стол 28,25 лв. (двадесет и осем лева и двадесет и пет стотинки) без ДДС, на основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

11. Ученически бюфет с площ 15 кв. м, находящ се партерния етаж в сградата на 69. СУ, гр. София, ж.к. „Дружба“ 1 ч., ул. „Чудомир Топлодолски“ 2, АОС № 1446/05.02.2014 г. Ученическият стол се намира в сграда с идентификатор 68134.1500.649.1, съгласно скица № 5376 на СГКК.

      -    Специфично конкурсно условие – за ученическо бюфетно хранене;

-    Месечна наемна цена на ученическия бюфет 8,48 лв. (осем лева и четиридесет и осем стотинки) без ДДС, на основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

Сградата е разположена в ПИ с 68134.1500.649 по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-27/03.04.2012 г. на изпълнителен директор на АГКК, представляващ УПИ II, отреден за училище, кв. 18, по ПР ж.к. „Дружба“ 1  – 1 и 2 част, одобрен с Решение № 555 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г. на СОС.

Документите за участие в конкурса могат да се закупят от 22.07.2022 г. до 10.08.2022 г. в деловодство на район “Искър”.

Цена на конкурсната документация – 150,00 (сто и петдесет лева) лв. с ДДС.

Гаранция за участие в конкурса – 150,00 (сто и петдесет лева) лв. с ДДС, за всяка обособена позиция.

Оглед на обекта – всеки делничен ден  от 09:00 ч. до 12:30 ч. до 10.08.2022 г., като огледът се заявява 1 работен ден по-рано пред Бл. Стоянов.

Краен срок за подаване на документи – до 16:00 ч. на 10.08.2022 г.

За допълнителна информация: тел. 979 07 03 / 979 07 12.

Район „Искър”, бул. „Кр. Пастухов” 18.

22.07.2022