Район „Илинден“ обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от терен, публична общинска собственост, с площ от 18,00 (осемнадесет) кв. м, представляващ част от улична регулация от о.т. 2 до о.т. 111, на бул. „Сливница“, м. „Западен парк“ на територията на CO – район „Илинден“, за разполагане на преместваем обект за търговска дейност – павилион на тротоар в улична регулация

ОБЯВА
 


CO – район „Илинден“, в изпълнение на Решение № 757/06.10.2022 г. на СОС и Заповед № СОА22-РД09-1833/25.10.2022 г. на кмета на Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от терен, публична общинска собственост, с площ от 18,00 (осемнадесет) кв. м, с идентификатор 68134.1200.407 по КККР на гр. София, представляващ част от улична регулация от о.т. 2 до о.т. 111, на бул. „Сливница“, м. „Западен парк“ на територията на CO – район „Илинден“, за разполагане на преместваем обект – павилион на тротоар в улична регулация, по одобрена „Подробна схема на обект № 39“, за срок от 5 (пет) години, Удостоверение за собственост № РИЛ22-ВК91-120-[1J/01.03.2022 г., издадено от отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“ към район „Илинден“.
Специфично конкурсно условие за терена: разполагане на преместваем обект – павилион с покрита площ – 10,00 кв. м, и открита площ – 8,00 кв. м, с функция на преместваемия обект – търговска дейност.
Начална месечна конкурсна наемна цена: 115,00 лв. (без ДДС).
Гаранция за участие в размер на: 300,00 лв.
Място и краен срок за закупуване на документацията: до 14:00 ч. на 07.12.2022 г. от район „Илинден“, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, бл. 51 А, Център за административно обслужване – фронтофис.
Краен срок за подаване на офертите: до 17:00 ч. на 07.12.2022 г., включително, в Център за административно обслужване на район „Илинден“, гр. София, кв. „Захарна фабрика“, бл. 51А.
Провеждане на конкурса: на 08.12.2022 г. от 10:00 ч., стая 300, ет. 3 в сградата на район „Илинден“, гр. София, кв. „Захарна фабрика“, бл. 51 А.
Цена на книжата: 50.00 лв. (без ДДС).
Информация на телефон: 02/439 73 42.

07.11.2022