Район „Илинден“ обявява провеждане на обществено обсъждане на тема: „Въвеждане на еднопосочно движение на ППС в карето между бул. „Сливница“, ул. „Зографски манастир“, ул. „Цар Симеон“, бул. „Констан­тин Величков“, ж.к. „Света Троица“ на територията на район „Илинден“

Район „Илинден“, на основание чл. 8, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на СОС, съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че е издадена Заповед № РИЛ19-РД09-191/16.12.2019 г. на кмета на район „Илинден“ за провеждане на обществено обсъждане на тема: „Въвеждане на еднопосочно движение на ППС в карето между бул. „Сливница“, ул. „Зографски манастир“, ул. „Цар Симеон“, бул. „Константин Величков“, ж.к. „Света Троица“ на територията на район „Илинден“.

Представянето на предложението ще се проведе на 07.01.2020 г. от 17:30 ч. Заключителната дискусия ще се проведе на 29.01.2020 г. от 17:30 ч. в сградата на СО – район „Илинден“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б – заседателна зала на IV етаж – стая 421.


Заповед № РИЛ19-РД09-191/16.12.2019 г.
Проект – графична част


 


 

19.12.2019