Район „Илинден“ обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, представляващи 3 (три) броя самостоятелни складови помещения, находящи се в Постройка на допълващо застрояване без устройствен статут (сграда) в ж.к. „Света Троица“, със специфично конкурсно условие за всеки един от обектите: за складова дейност

 

ОБЯВА

 

CO – район „Илинден“, в изпълнение на Решение № 709/16.09.2022 г. на СОС и Заповед № СОА22-РД09-1708/05.10.2022 г. на кмета на Столична община обявява конкурсна процедура за отдаване под наем за срок от 7 (седем) години или до реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие на части от имот – публична общинска собственост, актуван с АПОС № 2/08.03.2017 г., представляващи 3 (три) броя самостоятелни складови помещения, находящи се в Постройка на допълващо застрояване без устройствен статут (сграда) с идентификатор 68134.1201.5.4 по КККР на гр. София на територията на район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“.

Специфично конкурсно условие за всеки един от обектите: за складова дейност.

Начална месечна конкурсна наемна цена за крайно ляво помещение (склад) с площ 114,0 кв. м – 228,00 лв. (без ДДС).

Начална месечна конкурсна наемна цена за средно помещение (склад) с площ 90,25 кв. м – 180,00 лв. (без ДДС).

Начална месечна конкурсна наемна цена за крайно дясно помещение (склад) с площ 204,25 кв. м – 410,00 лв. (без ДДС).

Гаранция за участие за всеки един от обектите в размер на: 100,00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14:00 ч. на 24.11.2022 г. от район „Илинден“, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, бл. 51 А, Център за административно обслужване – фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите –до 17:00 ч. на 24.11.2022 г., включително, в Център за административно обслужване на район „Илинден“, гр. София, кв. „Захарна фабрика“, бл. 51А.

Провеждане на конкурса: на 25.11.2022 г. от 14:00 ч., стая 300, ет. 3 в сградата на район „Илинден“, гр. София, кв. „Захарна фабрика“, бл. 51 А.

Цена на книжата за всеки един от обектите: 20„00 лв. (без ДДС)

Информация на телефон: 02/439 73 42.

24.10.2022