Район „Илинден“ обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на части от недвижим имот – публична общинска собственост, разположени в сградата на 3. СУ „Проф. Марин Дринов“, ж.к. „Света Троица“ ул. „Хайдут Сидер“ № 12

 ОБЯВА ЗА КОНКУРС

СО – район „Илинден“, в изпълнение на Решение 628/21.07.2022 г. на СОС и Заповед № СОА22-РД09-1345/05.08.2022 г. на зам.-кмет на Столична община, открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на части от недвижим имот – публична общинска собственост, разположени в сградата на 3. СУ „Проф. Марин Дринов“, ж.к. „Света Троица“ ул. „Хайдут Сидер“ № 12, АОС № 88/01.04.1998 г., сграда с идентификатор 68134.1202.29.1, както следва: 

Ученически стол и бюфет ОБЩО:  186,20 кв. м, 
включващо в себе си:

1.1. Столова с обслужващи помещения – 170,30 кв. м.

1.2. Бюфет15,90 кв. м.

Обща месечна наемна цена149,00 лв. без ДДС:

1.1. Месечен наем на ученическия стол – 136,24 лв.

1.2. Месечен наем на ученическия бюфет – 12,72 лв.

Специфично конкурсно условие – за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене.

1. Критерии за оценка:  регламентирани в чл. 8, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община. По позиция № 1.1.: Ученически стол – цена на купон за основно обедно меню от 7 – 13 г., не по-малко от 3,60 лв. без ДДС; цена на купон за основно обедно меню от 14 – 18 г., не по-малко от 4,20 лв. без ДДС и цена на един купон за ученик със специфични хранителни потребности не по-малко от 5,00 лв. без ДДС; предложение за безплатен обяд не по-малко от 2% от общия брой на учениците, които се хранят в стола. По позиция № 1.2.: Ученически бюфет – предложение за осигуряване на безплатни закуски не по-малка от 2% от общия брой на учениците в училището.

2. Цена на конкурсната документация: 60,00 (шестдесет) лева с ДДС.

3. Гаранция за участие в конкурса: 1000,00 (хиляда) лева.

4. Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14:00 ч. на 07.09.2022 г.             от район „Илинден”, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл. 51А, „Център за административно обслужване” (ЦАО) – партер.

5. Документацията е достъпна на следния електронен адрес: www.ilinden.bg.

6. Краен срок за подаване на офертите – до 17:00 ч. на 07.09.2022 г. включително в  ЦАО на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл. 51А – партер.

7. Провеждане на конкурса на 08.09.2022 г. от 14:00 ч., стая 300, ет. 3 в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл. 51А.

Информация на тел. 02/439 73 47.

 

 

 

 

19.08.2022