Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем на терени – частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Илинден”
СО - Район „Илинден”
 

В изпълнение на Заповед № РД- 09-118/02.02.2010 г., Заповед № РД-09-115/02.02.2009 г. и Заповед № РД-09-123/02.02.2010 г. и Заповед № РД 09-387/08.03.2010 г. на Кмета на СО и Заповед № РД-09-123/14.05.2010 г. на Кмета на район „Илинден” на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл. 19, ал.1 от НРПУРОИ и чл.30, ал.3, чл. 31 и чл.34, ал.1 и ал.2 от НУРПТК на СОС, Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем на терени – частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Илинден”, както следва:

1. Терен с площ от 5940 кв.м. заедно с намиращите се в него сгради с обща квадратура от 840 кв.м., находящ се в район „Илинден”, м. НПЗ „Захарна фабрика” кв.15, УПИ V, АОС № 1048/06.02.2006 г.
Начална конкурсна наемна цена: 2538.00 лв. /без ДДС/ за складова дейност.

2. Терен с площ от 1450 кв.м. находящ се в район „Илинден”, м. НПЗ „Захарна фабрика”, кв.7, УПИ І, АОС № 775/29.04.2002 г.
Начална конкурсна наемна цена: 942.00 лв. /без ДДС/ за охраняем паркинг.

3. Обособена част от терен с площ от 68 кв.м. находящ се в район „Илинден”, м. НПЗ „Захарна фабрика”, кв.25А, УПИ І, АОС № 606/12.09.2001г.
Начална конкурсна наемна цена: 82.00 лв. /без ДДС/ за търговска дейност.

4. Обособена част от терен с площ от 108 кв.м. находящ се в район „Илинден”, м. „Разсадника-Бежанци”, кв.35, УПИ ІІІ, АОС № 521/22.01.2001г.
Начална конкурсна наемна цена: 325.00 лв. /без ДДС/ за търговска дейност.

Базисните цени за терени са без ДДС.

Гаранция за участие в размер на 100.00 лв. внесени в касата на район „Илинден”, ет.4, стая 418.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 16.00 ч. на 17.06.2010 г. от Район „Илинден”, служба „БИАДО”.

Краен срок за подаване на офертите – 16:00 ч. на 18.06.2010 г. включително в служба „БИАДО” на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Провеждане на конкурса на 21.06.2010 г. от 14.00 ч. , стая 421, ет.4 в сградата на СО – район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Цена на книжата – 50.00 лв. /без ДДС/.

Информация на тел.: 823 00 43.

17.05.2010