Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем на обособени части от нежилищен имот публична общинска собственост, находящи се на територията на района

В изпълнение на Решение № 310/10.06.2010 г. и Заповед № РД 09-08-79 /28.10.2010 г. на Кмета на Столична община и на основание чл. 17, ал.1, ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ и чл.30, ал.1, чл. 31 и чл.34, ал.1 и ал.2 от НУРПТК на СОС

СО - Район „Илинден”
обявява конкурс
 

за отдаване под наем на обособени части от нежилищен имот публична общинска собственост, находящи се на територията на Район „Илинден”, както следва:

1. Помещение – кафене от 112.20 кв.м. общо с прилежащите му обслужващи и търговски помещения, находящо се в Болничен комплекс „ІІІ-та ГОБ”, „ДКЦ VІ – София” ООД, корпус „Ж” - сутерен.
Начална конкурсна месечна наемна цена – 580.00 лв. /без ДДС/.

2. Терен – 1.00 кв.м. /място/ за инсталиране на 1/един/ бр. кафеавтомат, находящ се в Болничен комплекс „ІІІ-та ГОБ”, „ДКЦ VІ – София” ООД, фоайето на корпус „А”, ет.1.
Начална конкурсна месечна наемна цена – 50.00 лв. /без ДДС/.

3. Терен – 1.00 кв.м. /място/ за инсталиране на 1/един/ бр. кафеавтомат, находящ се в Болничен комплекс „ІІІ-та ГОБ”, „ДКЦ VІ – София” ООД, фоайето на корпус „А”, ет.1.
Начална конкурсна месечна наемна цена – 50.00 лв. /без ДДС/.

4. Терен – 1.00 кв.м. /място/ за инсталиране на 1/един/ бр. автомат за закуски, находящ се в Болничен комплекс „ІІІ-та ГОБ”, „ДКЦ VІ – София” ООД, фоайето на корпус „А”, ет.1.
Начална конкурсна месечна наемна цена – 50.00 лв. /без ДДС/.

5. Терен – 1.00 кв.м. /място/ за инсталиране на 1/един/ бр. кафеавтомат, находящ се в Болничен комплекс „ІІІ-та ГОБ”, „ДКЦ VІ – София” ООД, корпус „А”, ет.2, вдясно от стълбите.
Начална конкурсна месечна наемна цена – 50.00 лв. /без ДДС/.

Гаранция за участие – 100.00 лв.

Място на закупуване на документацията до 16:00 ч. на 14.01.2011 г. в Район „Илинден”, служба „БИАДО” – фронт офис, отдел „РКТД".

Краен срок за подаване на офертите до 16:00 ч. на 17.01.2011 г. включително в служба „БИАДО”.

Провеждане на конкурса на 18.01.2011 г. от 10:00 ч., стая 421, ет. 4 в сградата на район „Илинден”.

Цена на книжата – 50.00 лв. /без ДДС/ .

Информация на тел.: 439 73 46, район „Илинден”

12.12.2010