Район „Илинден“ обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с площ от 50,00 кв. м, заедно със съответните ид.ч. от общите части на сградата и толкова ид.ч. от правото на строеж върху мястото, находящо се в гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“, с условие – за културна и обществена дейност

ОБЯВА
 

CO – район „Илинден“, в изпълнение на Решение № 756/06.10.2022 г. на СОС и Заповед № СОА22-РД09-1832/25.10.2022 г. на кмета на Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с площ от 50,00 кв. м, заедно със съответните ид.ч. от общите части на сградата и толкова ид.ч. от правото на строеж върху мястото, находящо се в гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“, ул. „Цар Симеон“, бл. 313, вх. В, ет. 1, попадащо в УПИ 1, кв. 17, м. „Разсадника" – "Бежанци“ – 2011, отразен в КК и КР на гр. София, одобрен със Заповед № РД-18-49/16.09.2015 г. на ИД на АГКК, с идентификатор 68134.1202.700.4.128, АОС № 201/06.07.2020 г. за срок от 10 (десет) години.
Специфично конкурсно условие: за културна и обществена дейност в изпълнение на действащите стратегии на Столична община в сферата на културата, образованието и социалните дейности.
Начална месечна конкурсна наемна цена: 228,00 лв. (без ДДС).
Гаранция за участие в размер на: 300,00 лв.
Място и краен срок за закупуване на документацията: до 14:00 ч. на 07.12.2022 г. от район „Илинден“, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, бл. 51 А, Център за административно обслужване – фронтофис.
Краен срок за подаване на офертите: до 17:00 ч. на 07.12.2022 г., включително, в Център за административно обслужване на район „Илинден“, гр. София, кв. „Захарна фабрика“, бл. 51А.
Провеждане на конкурса: на 08.12.2022 г. от 14.00 ч„ стая 300, ет. 3 в сградата на район „Илинден“, гр. София, кв. „Захарна фабрика“, бл. 51 А.
Цена на книжата: 50,00 лв. (без ДДС).
Информация на телефон: 02/439 73 42.

07.11.2022