Район „Илинден“ обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в сградата на 113. СУ „Сава Филаретов“, бул. „Тодор Александров“ № 177, с предназначение – сграда за образование (училище)

 

ОБЯВА ЗА КОНКУРС 

 

CO – район „Илинден“, в изпълнение на Решение № 416/09.06.2022 г. на СОС и Заповед № СОА22-РД98-41/06.07.2022 г. на кмета на Столична община обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Илинден” в сградата на 113. СУ „Сава Филаретов“, с идентификатор 68134.1203.842.1 по КККР, с предназначение – сграда за образование в ПИ 68134.1203.842 по КККР, м. „Разсадника – Бежанци“ – 2001, кв. 60, УПИ III – за училище, с административен адрес: бул. „Тодор Александров“ № 177, АОС №12/18.05.2020 г.

Предмет за отдаване под наем – 6 (шест) класни стаи, ситуирани на 4 (четвърти) етаж в основното крило на сградата с площ от 288,0 м2, идеални части като стълбище, коридори и санитарни възли с площ 612,0 м2 и част от дворното пространство с площ 847,0 м2.

Специфично конкурсно условие – за образователна дейност.

Срок за отдаване под наем – 10 (десет) години.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 1990,00 лв., (без ДДС).

Определена по силата на чл. 14, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост на СОС и чл. 24 от Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СОС.

Наемът се облага с 20% ДДС.

Гаранция за участие в размер на 300,00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията –до 14:00 ч. на 26.08.2022 г. от район „Илинден”, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл. 51А служба ЦАО – фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите –до 17:00 ч. на 26.08.2022 г. включително в служба ЦАО на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл. 51А.

Провеждане на конкурса на 29.08.2022 г. от 14:00 ч. стая 300, ет. 3 в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл. 51А.

Цена на книжата – 50,00 лв. (без ДДС).

Информация на тел. 02/439 73 47.

27.07.2022