Район Банкя обявявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до 10 (десет) години на помещение в едноетажна сграда с площ 30 кв. м

СО - Район „Банкя”- гр. Банкя , ул. „Цар Симеон“ № 1, тел.: 9977212 /8/ в изпълнение на Заповед № РД 09 - 2507/12.12.2014 г на Кмет на Столична община / вх. № РД 0700- 176 /13.12.2014 г. на основание чл. 14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл.19, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост,чл. 30, ал. 3 и чл.31, от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС обявявява публично оповестен конкурс с предмет:  
Отдаване под наем за срок до 10 (десет) години на следният нежилищен имот - частна общинска собственост: Помещение в едноетажна сграда с идентификатор: 02659.2196.211.1 с площ 30 кв. м., намиращо се в ПИ с № 470 с идентификатор: 02659.2196.211, кв. 27, кв. Вердикал, гр. Банкя , АОС № 711 /20.11.2007 г и АОС № 950 / 08.05.2013 г.
    
Начална конкурсна цена - 106.00 лв./ кв. м. месечно без ДДС.
    
Място за закупуване на конкурсната документация - сградата на СО -Район „Банкя", отдел „УОСЖФРКТД“, ет. 3, стая № 304, срещу 60  (шестдесет)/ лева, без вкл. ДДС, внесени в касата на районната администрация за 1 бр. от документацията, считано от 29.01.2015 г. до 27.02.2015 г. 16.00 ч.

Срок за закупуване на конкурсната документация - до 27.02.2015 г.
    
Срок за подаване на оферти за участие в конкурса - до 27.02. 2015 г. - 16.00 часа в деловодството на район „Банкя“, гр. Банкя, ул. „Цар Симеон“ № 1.
    
Гаранция за участие в конкурса - парична сума в размер на 200 лв., без ДДС вносима в касата на районната администрация в срок до 27.02.2015 г. - 16.00 часа.
    
Място, дата и час на провеждане на конкурса - район „Банкя“ ул. „Цар Симеон“ № 1 - 04.03.2015 г. - 10.00 ч.

При липса на подадени оферти в първоначално обявеният срок или ако е постъпила една оферта, срокът за подаване на оферти е до 19.03.2015 г. - 16.00 часа.

30.01.2015