Район "Банкя" обявява провеждане на обществено обсъждане за: „ПУП – Изменение на план за улична регулация (ИПУР), за къща за гости, като се образува нов УПИ I – „за лесопарк", кв. 94а (нов), м. гр. Банкя, р-н "Банкя"

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Район "Банкя" –  СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на  СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РД09-26/24.01.2020 г.  на кмета на район "Банкя" – СО, за провеждане на обществено обсъждане за: „Подробен  устройствен  план (ПУП) – Изменение на план за улична регулация (ИПУР) за създаване на задънена улица от о.т. 160в (нова) до о.т. 160г (нова) и Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ – „за лесопарк“ в обхвата на ПИ с идентификатор 02659.2193.3334 – образуване на нов УПИ II-3334 „за къща за гости", вследствие на което се образува нов УПИ I – „за лесопарк ", кв. 94а (нов), м. гр. Банкя, район "Банкя".

Представянето на проекта ще се състои на 30.01.2020 г. (четвъртък) от 17:00 ч. в сградата на Туристически информационен център, с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски“ № 1.

След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО – район "Банкя", ул. „Цар Симеон“ № 1, или по електронната поща bankya@bankya.bg. Становища, постъпили след определения срок – 10.02.2020 г., не се разглеждат.

С Проекта за  изменение  на план за  улична регулация (ИПУР), предмет на общественото обсъждане, може да се запознаете в сградата на СО – район "Банкя", като допълнителна информация по нея, във времето за  изготвяне на становищата, ще се получава от арх. Милена Будинова – главен архитект на СО – район "Банкя", и Юлия Акълиева  – гл. специалист, отдел УТКРКС в СО – район "Банкя".

Заключителната дискусия ще се проведе на 13.02.2020 г. (четвъртък) от 17:00 ч. в сградата на Туристически информационен център, с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски “ № 1.

Заповед РД09-26/24.01.2020 г.

Схема

 

24.01.2020