Район "Банкя" обявява провеждане на обществено обсъждане за изготвен „Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) от о.т. 185 до о.т. 186 в (нова) и Изменение на план за регулация (ИПР) на улица от о.т. 186 в (нова) до о.т. 42, свързаното с това изменение на контактни УПИ III-466, УПИ I-467 и УПИ VI-2744 от кв. 19, терен „за жп ареал“ и УПИ „за трафопост и озеленяване“ от...


О Б Я В Л Е Н И Е

 

Район "Банкя" –  СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на СОС, изм. – Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на  АдмС – София по адм. д. 2707/2018 г., изм. и доп. – Решение № 1 по Протокол № 26/14.01.2021 г., съобщава, че е издадена Заповед № РД 09-232/20.07.2021 г.  на кмета на район "Банкя" – СО за провеждане на обществено обсъждане за изготвен „Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) от о.т. 185 до о.т. 186 в (нова) и Изменение на план за регулация (ИПР) на улица от о.т. 186 в (нова) до о.т. 42, свързаното с това изменение на контактни  УПИ III-466, УПИ I-467 и  УПИ VI-2744 от кв. 19, терен „за жп ареал“ и УПИ „за трафопост и озеленяване“ от кв. 83 а, УПИ VII – „за корекция на р. Банска и озеленяване“ от кв. 21, м. „ЦГЧ Банкя – кв. „Изгрев“, район „Банкя“ – СО“.

Представянето на проекта ще се състои на  02.08.2021 г. (понеделник) от 17:00 ч. в сградата на Туристически информационен център с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски“ № 1.

След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО – район "Банкя", ул. „Цар Симеон“ № 1 или по електронната поща bankya@bankya.bg . Становища, постъпили след определения срок – 23.08.2021 г., не се разглеждат.

С проекта за  изменение  на план за  регулация и застрояване (ПРЗ), предмет на общественото обсъждане, може да се запознаете в сградата на СО – район "Банкя", като допълнителна информация по нея, във времето за  изготвяне на становищата, ще се получава от арх. Милена Будинова – главен архитект на СО – район "Банкя", и Юлия Акълиева  – гл. специалист, отдел УТКРКС в СО – район "Банкя".

Заключителната дискусия ще се проведе на 26.08.2021 г. (четвъртък) от 17:00 ч. в сградата на Туристически информационен център с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски “ № 1.


Заповед № РД 09-232/20.07.2021 гна кмета на район "Банкя"

 

26.07.2021