Район "Банкя" обявява обществено обсъждане за представяне на: „Предложение за въвеждане на зона за платено паркиране в гр. Банкя – централна градска част”

 

 

С Т О Л И Ч Н А  О Б Щ И Н А

Район „Банкя”

1320 – гр. Банкя, ул. „Цар Симеон” № 1; тел: 997 71 06,

факс: 997 71 63, е-mail: bankya@bankya.bg

                                                                                                                  

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Район "Банкя" –  СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на  СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РД09-33/03.02.2020 г.  на кмета на район "Банкя" – СО, за провеждане на обществено обсъждане за представяне на: „Предложение за въвеждане на зона за платено паркиране в гр. Банкя – централна градска част”.

Представянето на проекта ще се състои на 11.02.2020 г. (вторник) от 17:30 ч. в сградата на Туристически информационен център с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски“ № 1.

След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО – район "Банкя", ул. „Цар Симеон“ № 1, или по електронната поща bankya@bankya.bg. Становища, постъпили след определения срок –  до 21.02.2020 г., не се разглеждат.

С проекта, предмет на общественото обсъждане, може да се запознаете в сградата на СО – район "Банкя", като допълнителна информация по него, във времето за  изготвяне на становищата, ще се получава от инж. Асен Георгиев – главен инженер на  район „Банкя” – Столична община, и инж. Кирил Акълиев – отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” при  Столична община – район „Банкя”.

Заключителната дискусия ще се проведе на 26.02.2020 г. (сряда) от 17:30 ч. в сградата на Туристически информационен център, с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски “ № 1.

Заповед № РД09- 33/03.02.2020 г. на кмета на район "Банкя"

 

03.02.2020