Район „Банкя" обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот - частна общинска собственост на територията на район „Банкя"
СО - Район „Банкя",
гр. Банкя , ул. „Цар Симеон „№ 1, тел.: 9977212 /8/
 

в изпълнение на Заповед с № РД 09-445 /19.03.2010 г на Кмет на Столична община на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинска собственост, чл. 19 от НРПУРОЙ и чл. 30, ал. 1 и чл.31, от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, обявява конкурс с предмет: Отдаване под наем на следният нежилищен имот - частна общинска собственост на територията на район „Банкя„:

I. Отдаване под наем за срок от 10/десет /години на следният свободен нежилищен имот - частна общинска собственост актуван с АОС № 152 /19.11.1997 г на район „Банкя„:

Магазин със застроена площ -148.90 кв. м. и складово помещение със застроена площ -129.63 кв. м., обща застроена площ 287.53 кв. м., находящ се в УПИ V-за КЖС, кв. 46 по плана на гр. Банкя, ул. „П. Д. Петков„ № 1/АОС № 152 / 19.11.1997 г.

Начална конкурсна цена - 507.00 лв.без ДДС.

Място за закупуване на конкурсната документация - сградата на СО - Район „Банкя", отдел „УОСЖФ", ет. 3, стая №304, срещу 100 лв. без ДДС., внесени в касата на районната администрация за 1бр. от документацията.

Срок за закупуване на конкурсната документация - 30.04.2010 г.

Срок за подаване на оферти за участие в конкурсите - 30.04.2010 г., 16.00 часа в деловодството на район „Банкя", гр. Банкя, ул. "Цар Симеон„ №. 1.

Гаранция за участие в конкурса - парична сума в размер на 200 лв., без ДДС, вносима в касата на районната администрация в срок до 30.04.2010 г.

Място, дата и час на провеждане на конкурса - район „Банкя", ул. „Цар Снмеон„ № 1 03.05.2010, 10:00 часа.

 

РАНГЕЛ МАРКОВ
КМЕТ НА "РАЙОН БАНКЯ"

30.03.2010